Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

TROSKADOBRO WSPÓLNE

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Kon­cep­cja demo­kra­tycz­ne­go pań­stwa pra­wa – zapro­po­no­wa­na przez Jose­pha Rat­zin­ge­ra – ma cechy uni­wer­sal­ne, dla­te­go temat jest dzi­siaj ze wszech miar aktu­al­ny, nie tyl­ko w odnie­sie­niu do Pol­ski czy Euro­py. Zda­niem Bene­dyk­ta XVI, poli­ty­ka – defi­nio­wa­na przez naucza­nie Kościo­ła jako roz­trop­na tro­ska o dobro wspól­ne – ma za swo­je głów­ne zada­nie służ­bę pra­wu i prze­ciw­sta­wia­nie się pano­wa­niu nie­spra­wie­dli­wo­ści. Stąd wszel­kie dąże­nia poli­ty­ków do osią­gnię­cia suk­ce­su są sen­sow­ne jedy­nie wte­dy, gdy suk­ces ten pod­le­ga kry­te­rium spra­wie­dli­wo­ści oraz zna­jo­mo­ści pra­wa i woli jego prze­strze­ga­nia. Histo­ria tota­li­ta­ry­zmów poucza, że oddzie­le­nie wła­dzy od pra­wa, czy wręcz prze­ciw­sta­wie­nie tych dwóch rze­czy­wi­sto­ści, jest zawsze wyso­ce nie­bez­piecz­ne. Waż­nym pro­ble­mem jest zatem wła­ści­we roz­po­zna­nie pra­wa. Według eme­ry­to­wa­ne­go Papie­ża pra­wo nie jest jedy­nie umow­nym zbio­rem zasad, któ­rych źró­dłem jest pań­stwo czy też usta­le­nia spo­łecz­ne, ale jest ono rze­czy­wi­sto­ścią fun­da­men­tal­ną – obiek­tyw­ną nor­mą, któ­rej dzia­ła­nia pań­stwa win­ny być pod­po­rząd­ko­wa­ne. Jest więc nie­zwy­kle istot­ne popraw­ne roze­zna­nie tego, co jest dobre i słusz­ne, a co jest złe i jako takie nie powin­no być trak­to­wa­ne jako pra­wo.

Frag­ment prze­mó­wie­nia z oka­zji 90. rocz­ni­cy uro­dzin Bene­dyk­ta XVI, War­sza­wa 19 IV 2017 r.