Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

BOGU NA NAS ZALEŻY

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Św. Piotr będąc w Rzy­mie, u pod­nó­ża Babi­lo­nu, doświad­czał mie­szan­ki kul­tur, reli­gii i wyznań, ras i naro­do­wo­ści cze­go wyra­zem były świą­ty­nie wzno­szo­ne róż­nym bogom. To pro­wa­dzi­ło do zwąt­pie­nia i wąt­pli­wo­ści, któ­ry z tych bogów jest naj­wyż­szy i naj­bar­dziej sku­tecz­ny. Praw­dzi­wą Ewan­ge­lią była praw­da o Bogu. Praw­dy, któ­re prze­ka­zu­je św. Piotr w Pierw­szym Liście, mówią o tym, że w grun­cie rze­czy taki jest los chrze­ści­jan, nie­ja­ko ska­za­nych na to, żeby kro­czyć dro­ga­mi, któ­re wyzna­czył Jezus Chry­stus, nazy­wa­ją­cy sie­bie Dro­gą. Jest to dro­ga pas­chy, cier­pie­nia, śmier­ci ale tak­że zmar­twych­wsta­nia. Św. Piotr wska­zu­je na okre­ślo­ne posta­wy, o któ­re trze­ba dbać, aby świa­dec­two Ewan­ge­lii było jak naj­bar­dziej sku­tecz­ne. Bogu zale­ży na sku­tecz­no­ści wasze­go świad­cze­nia o Ewan­ge­lii, bo osta­tecz­nie to On jest Panem dzie­jów i histo­rii każ­de­go czło­wie­ka. Prze­rzu­ciw­szy swo­je tro­ski na Pana trze­ba być prze­ko­na­nym, że Jemu zale­ży na nas. Prze­rzu­ca­jąc wszyst­kie tro­ski na Boga (…) nie może­my zatra­cić tego naj­bar­dziej fun­da­men­tal­ne­go stwier­dze­nia: Bogu na nas zale­ży.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w koście­le św. Mar­ka w Kra­ko­wie z oka­zji świę­ta św. Mar­ka, Ewan­ge­li­sty, 25 IV 2017 r.