Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

CHRZEŚCIJAŃSKA ATMOSFERA SZKOŁY

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Aby jakaś szko­ła speł­nia­ła kry­te­rium kato­lic­ko­ści, potrze­ba, aby cały ustrój szko­ły, naucza­nia i wycho­wa­nia oży­wio­ny był duchem chrze­ści­jań­skim. Naj­waż­niej­szą dla kato­lic­kiej szko­ły spra­wą jest umac­nia­nie jej kato­lic­kiej toż­sa­mo­ści. Jeśli rodzi­ce wybie­ra­ją dla swo­ich dzie­ci szko­łę kato­lic­ką, to głów­nie dla­te­go, że wyma­ga­ją od niej prze­ka­zy­wa­nia solid­nych war­to­ści chrze­ści­jań­skich. Szko­ła kato­lic­ka sta­ra się o wycho­wa­nie dzie­ci i mło­dzie­ży w cno­tach, któ­ry­mi powin­ny się one odzna­czać i przy­czy­niać się do wycho­wa­nia do kró­le­stwa Boże­go. Szko­łę kato­lic­ką cha­rak­te­ry­zu­je tro­ska o cało­ścio­we wycho­wa­nie czło­wie­ka, o peł­ną for­ma­cję w per­spek­ty­wie ducho­wej i moral­nej. (…) Do zadań nauczy­cie­li szkół kato­lic­kich nale­ży tro­ska o chrze­ści­jań­ską atmos­fe­rę, naucza­nie i wycho­wa­nie, któ­re powin­no prze­ni­kać całe życie szko­ły. Każ­de poko­le­nie potrze­bu­je prze­wod­ni­ków i świad­ków, dla­te­go nauczy­ciel powi­nien sta­le wzbo­ga­cać swo­ją posta­wę ludz­ką wraz z przy­mio­ta­mi ducha i ser­ca. (…) Dro­dzy ucznio­wie, nie lękaj­cie się szu­kać praw­dy o sobie o świe­cie, bądź­cie wier­ni Chry­stu­so­wi i Jego Mat­ce, aby­ście sta­li się auten­tycz­ny­mi twór­ca­mi nowej ludz­ko­ści.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w poznań­skiej kate­drze dla spo­łecz­no­ści uczniów i nauczy­cie­li Zespo­łu Szkół Kato­lic­kich

im. św. Jana Paw­ła II w Śre­mie, 26 IV 2017 r.