Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

BOGACTWO EWANGELII ŚW. JANA (2)

JEZUS TO SŁOWO, BÓG, ŻYCIE, ŚWIATŁO

KS. PRAŁAT PROF. DR HAB. EDWARD STANIEK

Jan rozpoczyna Ewangelię od stwierdzenia Na początku było Słowo, czyli dotyka początków historii. Słowo, czyli grecki Logos, j est wieczny, a tajemnicy wieczności nie rozumiemy. Tajemnicy czasu doświadczamy, ale i tak nie wiemy, że on w każdej sekundzie dotyka wieczności. Te sekundy tworzą łańcuch czasu. Dla Jana Ewangelisty tym Słowem jest Jezus – Syn Boży. Apostoł nie dostrzegał tego, kiedy poszedł za Jezusem, bo wtedy dla niego był On tylko Prorokiem większym od Chrzciciela.
Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga (J 1,1–2).
Słowo to pierwszy klucz potrzebny do rozumienia Ewangelii Jana. On wie, że Jezus, jako Słowo Boga, uczestniczy w całym dziele stworzenia. Dlatego nawiązuje do pierwszych zdań Księgi Rodzaju: Wtedy Bóg rzekł: Niech się stanie światłość. I stała się światłość (Rdz 1,3). Biblijny opis każdego dnia stworzenia rozpoczyna się od słów: Bóg rzekł. To słowo Boga zamieniło się w rzeczywistość. Na tym polega stworzenie. Słowo Boga nie jest dźwiękiem, jest zawsze rzeczywistością, która ma swoją nazwę. Jan po mistycznym nawiedzeniu nieba dobrze wiedział kim jest Prorok z Nazaretu. Jego tajemnicę odsłania we Wstępie do swej Ewangelii. Jezus nie tylko jest Słowem Boga, ale jest Bogiem. On uczestniczył i uczestniczy nieustannie w stwarzaniu świata:
Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
co się stało (J 1,3).
Kolejnym imieniem Jezusa jest Życie.
W Nim było życie,
a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła (J 1,4–5).
Jezus jest Bogiem, a Bóg jest Życiem. Wszelkie życie od Niego pochodzi, i to życie Jan nazywa Światłością. Dotykamy kolejnych kluczy potrzebnych do odczytania Ewangelii Jana. Są to imiona Jezusa: Słowo, Bóg, Życie, Światło. Tego Światła nie można zgasić, czyli ciemności nie są w stanie Go ogarnąć. Słowo „ciemność” jest kolejnym kluczem języka Janowego i sygnalizuje napięcie, jakie istnieje między nią a światłością. Jan w swej Ewangelii stopniowo wyjaśnia imiona Jezusa i sygnalizuje, w jakim świecie On chciał zamieszkać. Świat to jest ciemność, którą On pragnie usunąć. Jeśli w ciemności zaświecimy żarówkę, to wówczas poznajemy prawdę o świecie objętym promieniami żarówki. Jezus jest taką żarówką, w świetle której można poznać rzeczywistość ukrytą w ciemnościach.