Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

GEST MIŁOŚCI DO MARYI

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Ślu­by kazi­mie­rzow­skie umoc­ni­ły w świa­do­mo­ści pol­skie­go naro­du szcze­gól­ną miłość do naszej Kró­lo­wej, Pani Jasno­gór­skiej. Pola­cy uzna­li w Niej Kró­lo­wą swo­ich serc (…). Pamię­ta­my o tym zwłasz­cza dzi­siaj, kie­dy Ojco­wie Pau­li­ni – dla uczcze­nia trzech­set­ne­go jubi­le­uszu koro­na­cji jasno­gór­skie­go obra­zu – wzy­wa­ją nas do włą­cze­nia się w przed­się­wzię­cie nazwa­ne „Żywą koro­ną Maryi”. Ini­cja­ty­wa ta nie zmie­rza do ponow­ne­go „koro­no­wa­nia” Maryi koro­na­mi mate­rial­ny­mi, ale do „uko­ro­no­wa­nia” Jej naszym ewan­ge­lij­nym sty­lem życia. Dąży ona do ofia­ro­wa­nia Maryi naszych darów ducho­wych, któ­re świad­czyć będą o tym, że istot­nie pra­gnie­my, aby Ona kró­lo­wa­ła w naszych ser­cach. Zachę­ca nas do tego, byśmy – prze­sy­ła­jąc na Jasna Górą wła­sną foto­gra­fię – zapi­sa­li na niej oso­bi­sty dar ducho­wy dla Naj­święt­szej Maryi Pan­ny (np. regu­lar­ne czy­ta­nie Pisma Świę­te­go, spo­wiedź po wie­lu latach, pojed­na­nie z kimś po dłu­gim kon­flik­cie, posta­no­wie­nie porzu­ce­nia uza­leż­nie­nia, dzie­siąt­ka Różań­ca świę­te­go…). Ten gest będzie wyra­zem naszej codzien­nej miło­ści skie­ro­wa­nej do Maryi.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. na Wawe­lu w uro­czy­stość Mat­ki Bożej Kró­lo­wej Pol­ski oraz 226. rocz­ni­cę uchwa­le­nia Kon­sty­tu­cji 3 maja, 3 V 2017 r.