Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

NIE MA PATRIOTYZMU BEZ KRZYŻA

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Patrio­tyzm, któ­ry tak wspa­nia­le obja­wił się w dzie­jach nasze­go naro­du w związ­ku z uchwa­le­niem Kon­sty­tu­cji 3 maja (…) nie może się urze­czy­wist­nić bez Chry­stu­so­we­go krzy­ża. Nie ma praw­dzi­we­go patrio­ty­zmu bez krzy­ża, ponie­waż wła­śnie w nim w peł­ni uka­za­ła się miłość Boga do czło­wie­ka. Patrio­tyzm, w swej isto­cie będą­cy miło­ścią Ojczy­zny, jest miło­ścią trud­ną. Wyma­ga zapar­cia się same­go sie­bie, zapra­sza do ofiar­no­ści, zakła­da moż­li­wość cier­pie­nia. Krzyż Pana nasze­go Jezu­sa Chry­stu­sa
nada­je patrio­ty­zmo­wi naj­głęb­szy sens. (…) Jeże­li zaś ktoś swo­ją miłość do Ojczy­zny łączy z krzy­żem, sam w kon­se­kwen­cji upo­dab­nia się do Chry­stu­sa. Przej­mu­ją­cym tego wyra­zem jest wize­ru­nek Mat­ki Boskiej Katyń­skiej, trzy­ma­ją­cej w swych ramio­nach mar­twe cia­ło Chry­stu­sa, któ­re przy­po­mi­na zamor­do­wa­nych strza­łem w tył gło­wy pol­skich ofi­ce­rów. Jest rze­czą zna­mien­ną, że w uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Kró­lo­wej Pol­ski litur­gia Kościo­ła każe nam czy­tać frag­ment Jano­wej Ewan­ge­lii o Maryi, Mat­ce Chry­stu­sa, sto­ją­cej pod Jego krzy­żem. Trwa­jąc na Gol­go­cie, sta­ła się Ona szcze­gól­nym świad­kiem miło­ści Chry­stu­sa.