Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

DZ 8,5–8.14–17; 1 P 3,15–18; J 14,15–21

BĘDĘ PROSIŁ OJCA , A DA WAM DUCHA PRAWDY

Fot. www.pixabay.com

Jezus powie­dział do swo­ich uczniów: Jeże­li Mnie miłu­je­cie, będzie­cie zacho­wy­wać moje przy­ka­za­nia. Ja zaś będę pro­sił Ojca, a inne­go Pocie­szy­cie­la da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Praw­dy, któ­re­go świat przy­jąć nie może, ponie­waż Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go zna­cie, ponie­waż u was prze­by­wa i w was będzie. Nie zosta­wię was sie­ro­ta­mi: Przyj­dę do was. Jesz­cze chwi­la, a świat nie będzie już Mnie oglą­dał. Ale wy Mnie widzi­cie, ponie­waż Ja żyję i wy żyć będzie­cie. W owym dniu pozna­cie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przy­ka­za­nia moje i zacho­wu­je je, ten Mnie miłu­je. Kto zaś Mnie miłu­je, ten będzie umi­ło­wa­ny przez Ojca mego, a rów­nież Ja będę go miło­wał i obja­wię mu sie­bie.
ROZWAŻANIE
Jezus mówi do uczniów o swo­im odej­ściu. Ale nie jest to odej­ście defi­ni­tyw­ne. Pan pozo­sta­je z tymi, któ­rzy Go miłu­ją. Jest jakiś głę­bo­ko ludz­ki smu­tek w tym poże­gna­niu, w któ­rym uczest­ni­czą zgro­ma­dze­ni w Wie­czer­ni­ku. Ale jest też zapo­wiedź nadej­ścia Ducha Praw­dy, Para­kle­ta, któ­ry pozo­sta­nie nie­od­łącz­nym towa­rzy­szem uczniów już do koń­ca. Jezus odsła­nia praw­dzi­wie ludz­kie, pod­da­ne codzien­nym emo­cjom, swo­je obli­cze i zara­zem obli­cze Ojca. Bo Ojciec nie jest odle­głym od ludz­kich doświad­czeń, bez­oso­bo­wym Bogiem filo­zo­fów, nie jest też magicz­nym Bogiem powsta­łym z ludz­kie­go lęku, nie jest tak­że obo­jęt­nym Bogiem ludzi małej wia­ry. Nasz Bóg jest współ­czu­ją­cym Ojcem, któ­ry dobrze rozu­mie każ­dą naszą sytu­ację. Taki jest Jezus, taki jest Bóg, któ­re­go Jezus nam uka­zu­je. (rs)

(rs)