Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

CZAS ZMAGAŃ

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Wiek XI był cza­sem zma­gań o wol­ność Kościo­ła, nazna­czo­nym spo­rem o inwe­sty­tu­rę mię­dzy papie­żem Grze­go­rzem VII a cesa­rzem nie­miec­kim Hen­ry­kiem IV. Obaj – biskup Sta­ni­sław i król Bole­sław Śmia­ły – sta­nę­li po stro­nie papie­ża. Był to czas zma­gań o wiel­kość Pol­ski. Obaj – biskup Sta­ni­sław i król Bole­sław – pra­gnę­li jej dobra. Był to jed­no­cze­śnie czas zma­gań Bożych zasad spra­wie­dli­wo­ści i miło­sier­dzia z prze­mo­cą i poczu­ciem wszech­wła­dzy kró­la. Biskup Sta­ni­sław sprze­ci­wił się kró­lo­wi – sta­now­czo i jed­no­znacz­nie. Jako dobry pasterz, zna­ją­cy i kocha­ją­cy swe owce, upo­mniał się o ich życie. „Przed gnie­wem kró­la nie ustą­pił, / Sta­le wypo­mi­nał okru­cień­stwo tyra­no­wi”. Upo­mi­na­jąc się o życie swych owiec, dnia 11 kwiet­nia 1079 roku oddał wła­sne – tutaj, w koście­le na Skał­ce, pod­czas spra­wo­wa­nej Mszy świę­tej. (…) Miej­sce to mówi nam, potom­nym, o paster­skich zma­ga­niach o zacho­wa­nie i pogłę­bie­nie wia­ry, zma­ga­niach o wol­ność, o spra­wie­dli­wość, o miłość miło­sier­ną wobec bied­nych i potrze­bu­ją­cych. Sta­ni­sław ze Szcze­pa­no­wa i Adam Ste­fan Sapie­ha – paste­rze posła­ni przez Boga Kościo­ło­wi, któ­ry jest w Kra­ko­wie i któ­ry jest w Pol­sce, na cza­sy nam już odle­głe, ale i na cza­sy nam współ­cze­sne. Wpa­tru­jąc się w świa­dec­two ich życia pró­bu­je­my zro­zu­mieć nasz nie­ła­twy czas.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy świę­tej na Skał­ce w uro­czy­stość ku czci św. Sta­ni­sła­wa BM, 14 V 2017 r.