Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

ORĘDZIE NAWRÓCENIANADZIEI

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

10 grud­nia 1925 roku Mat­ka Boża obja­wia­jąc się sio­strze Łucji, uka­za­ła jej swo­je Ser­ce i powie­dzia­ła: „Spójrz, cór­ko moja na to Ser­ce oto­czo­ne cier­nia­mi, któ­ry­mi nie­wdzięcz­ni ludzie ranią Mnie co chwi­lę bluź­nier­stwa­mi i znie­wa­ga­mi. Ty przy­naj­mniej sta­raj się pocie­szać Mnie, i oznaj­mij w moim Imie­niu, że przy­bę­dę w godzi­nie śmier­ci z łaska­mi potrzeb­ny­mi do zba­wie­nia tym wszyst­kim, któ­rzy w pierw­sze sobo­ty pię­ciu nastę­pu­ją­cych po sobie mie­się­cy wyspo­wia­da­ją się, przyj­mą Komu­nię Świę­tą, odmó­wią Róża­niec i będą Mi towa­rzy­szyć przez 15 minut w roz­wa­ża­niu Tajem­nic Różań­ca Świę­te­go, a to wszyst­ko, aby wyna­gro­dzić moje­mu Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu”. (…) Tak to, z Fati­my roz­po­wszech­nia się na cały świat orę­dzie nawró­ce­nia i nadziei, głę­bo­ko wpi­sa­ne w nasze dzie­je. Pro­fe­tycz­na misja Fati­my pole­ga na przy­po­mnie­niu Kościo­ło­wi czym jest, czym nadal powi­nien być i co ma gło­sić dzi­siej­sze­mu świa­tu. Przy­po­mi­nać, że Kościół to wspól­no­ta, któ­ra gło­si nowe nie­bo i nową zie­mię, ocze­ku­je ich i nie­mal je uprze­dza, zanu­rza­jąc się w rany histo­rii, zwłasz­cza w rany naj­mrocz­niej­sze i naj­bo­le­śniej­sze, z mocą miło­ści, aby tę histo­rię prze­mie­nić. Na tym pole­ga pro­fe­tycz­ne prze­sła­nie Fati­my, a zara­zem pro­fe­tycz­ne prze­sła­nie Kościo­ła.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. na Jasnej Górze w 100-lecie obja­wień fatim­skich, 13 V 2017 r.