Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

DZ 1,1–11; EF 1,17–23; MT 28,16–20

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

Fot. www.pixabay.com

Jede­na­stu uczniów uda­ło się do Gali­lei na górę, tam gdzie Jezus im pole­cił. A gdy Go ujrze­li, odda­li Mu pokłon. Nie­któ­rzy jed­nak wąt­pi­li. Wte­dy Jezus zbli­żył się do nich i prze­mó­wił tymi sło­wa­mi: Dana Mi jest wszel­ka wła­dza w nie­bie i na zie­mi. Idź­cie więc i nauczaj­cie wszyst­kie naro­dy, udzie­la­jąc im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świę­te­go. Uczcie je zacho­wy­wać wszyst­ko, co wam przy­ka­za­łem. A oto Ja jestem z wami przez wszyst­kie dni, aż do skoń­cze­nia świa­ta.
ROZWAŻANIE
Tuż przed wnie­bo­wstą­pie­niem Jezus raz jesz­cze poucza swo­ich uczniów. Przy­po­mi­na, że do Nie­go nale­ży wszel­ka wła­dza nad świa­tem. Sko­ro tak, to wszyst­ko od Nie­go zale­ży, tak­że czło­wiek, naro­dy, pań­stwa… dokład­nie wszyst­ko. A jed­nak zaraz po tym przy­po­mnie­niu mówi, że ucznio­wie win­ni iść i nauczać wszyst­kie naro­dy, i udzie­lać chrztu. Pole­ca, by wszyst­kich uczy­li zacho­wy­wać to, co On prze­ka­zał. Sko­ro ma wła­dzę nie­ogra­ni­czo­ną (wszel­ką), to mógł to roz­wią­zać ina­czej. Mógł ją wyko­rzy­stać sku­tecz­niej, by Ewan­ge­lia była przyj­mo­wa­na, by Kościół wzra­stał, by ludzie się nawra­ca­li, by zapa­no­wał pokój, by… Ta lita­nia spraw do zała­twie­nia może być znacz­nie dłuż­sza. Ale Jezus nie sko­rzy­stał z tej dro­gi. Jedy­nie wysłał uczniów. I dał obiet­ni­cę, że z nimi pozo­sta­nie. Do koń­ca. Dla­cze­go nie sko­rzy­stał ze swej wła­dzy?

(rs)