Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

MAMYNIM TRWAĆ

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Jako mło­dy, żywy Kościół, pomnik szcze­gól­ny Jana Paw­ła II, idź­cie w całym swo­im życiu, teraz i w przy­szło­ści, zatro­ska­ni o oso­bi­stą jed­ność z Chry­stu­sem, na któ­rym trze­ba budo­wać całe życie, a dalej o jed­ność Kościo­ła, któ­ry jest prze­cież naszą mat­ką. (…) Jest wie­le czyn­ni­ków, zewnętrz­nych i wewnętrz­nych, któ­re chcia­ły­by oddzie­lić chrze­ści­jan od Chry­stu­sa, ale zada­niem Jego uczniów jest budo­wa­nie na Nim całej egzy­sten­cji. Mamy w Nim trwać i nie wol­no nam pozwo­lić, aby ktoś nas od Nie­go ode­rwał. Podzia­ły są spra­wą ludzi, następ­stwem grze­chu pier­wo­rod­ne­go i ludz­kich ambi­cji oraz pychy, ale zacho­wa­nie jed­no­ści jest pod­sta­wo­wym zada­niem Kościo­ła i chrze­ści­ja­nie powin­ni o to dbać za wszel­ką cenę. Ludz­kość uchro­ni­ła­by się przed wie­lo­ma tra­gicz­ny­mi wyda­rze­nia­mi w dzie­jach, łącz­nie z woj­na­mi reli­gij­ny­mi, gdy­by chrze­ści­ja­nie byli wier­ni pier­wot­ne­mu mode­lo­wi roz­strzy­ga­nia spo­rów w Koście­le, czy­li odwo­ły­wa­niu się do Pio­tra i Apo­sto­łów, a dziś papie­ża i bisku­pów. Mamy wiel­kie zada­nie: trosz­czyć się o Kościół, kochać go, a w tym mie­ści się tak­że zatro­ska­nie o jed­ność Kościo­ła. Jeże­li ta jed­ność zosta­nie utrzy­ma­na, Kościół sta­nie się rze­czy­wi­ście widzial­nym zna­kiem obec­no­ści Chry­stu­sa w świe­cie.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy świę­tej odpra­wio­nej w przed­dzień 97. uro­dzin św. Jana Paw­ła II dla sty­pen­dy­stów Fun­da­cji Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia, Kra­ków 17 V 2017 r.