Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

ZBAWICIEL JEST ZAWSZE PRZY NAS

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Mię­dzy zacho­wa­niem przy­ka­zań Bożych a miło­ścią ist­nie­je ści­sły zwią­zek. Zacho­wa­nie przy­ka­zań, czy­li nauki Jezu­sa, jest zna­kiem praw­dzi­wej miło­ści. Dzię­ki reali­za­cji przy­ka­za­nia miło­ści doświad­cza­my miło­ści same­go Boga. Im bar­dziej potra­fi­my otwo­rzyć się na miłość Ojca, tym bar­dziej czu­je­my się Jego dzieć­mi. Czu­jąc się kocha­ny­mi przez Boga, bar­dziej potra­fi­my kochać sie­bie nawza­jem. Jezus jest obec­ny w sło­wie Bożym, w kon­se­kro­wa­nych posta­ciach chle­ba i wina oraz we wspól­no­cie zgro­ma­dzo­nych wokół ołta­rza. Obec­ność Pana Jezu­sa w sło­wie i w kon­se­kro­wa­nych posta­ciach wyma­ga wia­ry, nato­miast do czło­wie­ka nie­wie­rzą­ce­go może prze­mó­wić miłość wspól­no­ty. Dzię­ki wspól­no­cie miło­ści Jezus może w peł­ni obja­wić sie­bie oraz obja­wić kocha­ją­ce obli­cze Ojca. (…) Jezus nie pozo­sta­wił nas samy­mi, ale jest obec­ny w oso­bie Para­kle­ta. W naszym życiu nie ma ani jed­nej godzi­ny, ani jed­nej minu­ty, ani ułam­ka sekun­dy, w któ­rej mogli­by­śmy doświad­czyć opusz­cze­nia nas przez Pana Boga. To my sami odda­la­my się od Nie­go przez nasz grzech i nie­po­słu­szeń­stwo. Zba­wi­ciel jest zawsze przy nas, cze­ka na nasz powrót i wyzna­nie miło­ści.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej do człon­ków i sym­pa­ty­ków wspól­no­ty Przy­mie­rze Miło­sier­dzia pod­czas Mszy św. wień­czą­cej zor­ga­ni­zo­wa­ne po raz pierw­szy w Pozna­niu Mise­ri­cor­dia Fest, 21 V 2017 r.