Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

KAPŁAŃSKIE POSŁUGIWANIE

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

W pyta­niach, któ­re kie­ro­wa­ne są do kan­dy­da­tów pod­czas skła­da­nych przy­rze­czeń, mie­ści się isto­ta kapłań­skie­go posłu­gi­wa­nia. Przyj­mu­ją one kształt trzech, nie­ro­ze­rwa­nych ze sobą wąt­ków. Pierw­szym jest zjed­no­cze­nie z Chry­stu­sem. Pro­ces ten będzie musiał przyj­mo­wać coraz bar­dziej wyra­zi­stą postać. W waszym przy­pad­ku macie się coraz ści­ślej jed­no­czyć z Chry­stu­sem poprzez kapłań­skie czy­ny, kapłań­skie postę­po­wa­nie, poprzez to wszyst­ko, co się wią­że z odpo­wie­dzią na Chry­stu­so­we powo­ła­nie. Dru­gi wątek to poświę­ca­nie się Bogu, co ozna­cza sta­wa­nie się darem ofiar­nym, skła­da­nym z sie­bie same­mu Bogu. (…) Trze­ci wątek doty­czy poświę­ce­nia się Bogu za zba­wie­nie ludzi. Cho­dzi o to, aby pod­sta­wo­wym kie­run­kiem życia kapłań­skie­go było zatro­ska­nie o zba­wie­nie ludzi. To w tym wła­śnie zatro­ska­niu o zba­wie­nie bra­ci mie­ści się to, co już się zobo­wią­za­li­ście dostrze­gać w chwi­li przy­ję­cia dia­ko­na­tu: modli­twa za Kościół, życie w czy­sto­ści i w celi­ba­cie oraz posłu­szeń­stwo bisku­po­wi, ale prze­cież razem z tym wią­żą się jed­no­znacz­ne decy­zje oso­bi­ste jak żyć, by sta­wać się razem z Chry­stu­sem ofia­rą z sie­bie dla zba­wie­nia świa­ta.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy świę­tej w kate­drze na Wawe­lu pod­czas świę­ceń kapłań­skich, Kra­ków 27 V 2017 r.