Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

NARZĘDZIE W RĘKU BOGA

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Naj­więk­szą radość swe­go życia Jezus upa­try­wał w reali­za­cji woli Ojca. Źró­dłem smut­ku kapłań­skie­go życia jest czę­sto odrzu­ce­nie Dobrej Nowi­ny przez wier­nych. To stan, któ­ry rodzi się na sku­tek bez­owoc­no­ści dobrej pra­cy dusz­pa­ster­skiej. Naj­waż­niej­szym źró­dłem rado­ści, z któ­re­go regu­lar­nie czer­pie orzeź­wie­nie, jest codzien­na Msza św., i jako ofia­ra skła­da­na Bogu, i jako ofia­ra duszy. Msza św. ma nie­wy­czer­pa­ną moc utrzy­my­wa­nia nas w rado­ści chrze­ści­jań­skiej przez to, że w tak cudow­ny spo­sób zbli­ża nas do Boga prze­sło­nię­te­go posta­cia­mi sakra­men­tal­ny­mi, dając nam Go na poży­wie­nie cia­ła i uświę­ce­nie duszy. Trze­ba też zwró­cić uwa­gę na rolę modli­twy, któ­ra zasie­wa w ser­cu kapła­na ducha rado­ści chrze­ści­jań­skiej. Dopie­ro w świe­tle modli­twy czło­wiek jest w sta­nie zro­zu­mieć dogłęb­nie, że ból, cier­pie­nie, krzyż, mogą stać się źró­dłem rado­ści. W rado­ściach zwią­za­nych z dusz­pa­ster­stwem trze­ba się wystrze­gać czy­sto przy­ro­dzo­nych uczuć zado­wo­le­nia z sie­bie same­go i ze swej pra­cy. Kapłan nie powi­nien nigdy zapo­mi­nać swe­go cha­rak­te­ru narzę­dzia, że jest tyl­ko narzę­dziem w ręku Boga.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas uro­czy­sto­ści świę­ceń pre­zbi­te­ra­tu w kate­drze poznań­skiej, Poznań, 25 V 2017 r.