Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

IDŹCIE I GŁOŚCIE (27)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19). Nakaz zmartwychwstałego Chrystusa, odchodzącego do Ojca, aby Jego uczniowie szli na cały świat głosząc Ewangelię, związany jest z poleceniem udzielania Chrztu i z wyznaniem wiary w Boga Jedynego w Trójcy Osób. Tę wiarę wciąż odnawiamy i wyznajemy, gdy się żegnamy, odmawiając „Wierzę” i „Chwała Ojcu”. Tę wiarę wyznajemy w czasie modlitwy, szczególnie w liturgii, gdy kierujemy naszą myśl, słowa i serce do Ojca, przez Chrystusa w Duchu Świętym. Tajemnicę Boga w Trójcy Świętej objaśnił sam Pan Jezus, Syn Boży: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). Wiarę w Boga w Trójcy Świętej
wyznaje Apostoł Paweł: „Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i udzielanie się Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi” (2 Kor 13,13). Pomocą w pokornym przyjęciu tajemnicy Trójcy Świętej jest dla nas Stary Testament. „Przeszedł Pan przed jego [Mojżesza] oczyma i wołał: Pan, Pan, Bóg miłosierny i litościwy, bogaty w łaskę i wierność” (Wj 34,6). Św. Paweł pisze: „Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami” (2 Kor 13,11). To zdanie św. Pawła może stanowić drogowskaz dla małżeństw i rodzin: „dążcie do doskonałości” – małżeństwo i rodzina jest powołaniem do świętości. Każdy z członków rodziny jest powołany i uzdolniony, aby na tej drodze się uświęcić, pomóc
zdobywać świętość innym członkom rodziny, by wspólnie osiągnąć niebo. Bardzo ważne zadanie dla rodziny: „pokrzepiajcie się na duchu”. „Pokrzepiać się”, a więc – być dla siebie oparciem, umocnieniem w chwilach trudnych, w chwilach pokus i zniechęcenia. „Jedno myślcie, pokój zachowujcie” – wzywa Apostoł. „Wciąż… jest to proces budowania dzień po dniu. Nic z tego nie jest możliwe, jeśli nie przywołuje się Ducha Świętego, prosząc o Jego łaskę, jeśli nie szuka się Jego nadprzyrodzonej mocy… aby zesłał swój ogień na naszą miłość” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia – „O miłości w rodzinie”, p. 164).
Propozycja refleksji
Czy nie ulegam pokusie, by współmałżonka podporządkować sobie, zamiast mu pomóc? Jak rozwiązywać pewne napięcia: być sobą i być w jedności?