Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

Wj 34,4b–6.8–9; 2 Kor 13,11–13; J 3,16–18

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
BÓG POSŁAŁ SWEGO SYNA NA ŚWIAT, ABY ŚWIAT ZOSTAŁ ZBAWIONY

Jezus powie­dział do Niko­de­ma: Tak Bóg umi­ło­wał świat, że Syna swe­go Jed­no­ro­dzo­ne­go dał, aby każ­dy, kto w Nie­go wie­rzy, nie zgi­nął, ale miał życie wiecz­ne. Albo­wiem Bóg nie posłał swe­go Syna na świat po to, aby świat potę­pił, ale po to, by świat został przez Nie­go zba­wio­ny. Kto wie­rzy w Nie­go, nie pod­le­ga potę­pie­niu; a kto nie wie­rzy, już został potę­pio­ny, bo nie uwie­rzył w imię Jed­no­ro­dzo­ne­go Syna Boże­go.
ROZWAŻANIE
Gdy sły­szy­my: „Trój­ca Naj­święt­sza”, myśli­my: teo­re­tycz­na praw­da, któ­rej zwią­zek z naszym życiem nie jest dla nas zbyt jasny, a wymiar prak­tycz­ny wyda­je się żaden. Tym­cza­sem Kościół w tym dniu zapra­sza nas, by roz­wa­żyć sło­wa Jezu­sa o tym, że Bóg posłał swe­go Syna nie po to, by świat potę­pił, ale by go zba­wił. A jeśli ktoś wcho­dzi na dro­gę potę­pie­nia, to nie dla­te­go, że Bóg o nim zapo­mniał, ale dla­te­go, że nie uwie­rzył w Syna Boże­go. Kościół idąc za wska­za­niem Ewan­ge­lii roz­wa­ża tajem­ni­cę Trój­cy Świę­tej nie w Jej sta­tycz­nym trwa­niu jako bytu dosko­na­łe­go, ale widzi Trój­cę dyna­micz­nie, w Jej dzia­ła­niu, a to ma wymiar bar­dzo prak­tycz­ny. To bowiem ozna­cza, że wewnątrz Trój­cy Świę­tej jest miłość, któ­ra swym stru­mie­niem ogar­nia każ­de­go czło­wie­ka. Kto pozwo­li się jej ogar­nąć, czu­je się zapro­szo­ny do wiel­kie­go dzie­ła, do budo­wa­nia pięk­ne­go życia. Nie wol­no tego zapro­sze­nia zmar­no­wać.

(rs)