Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

Z MIŁOŚCI DO BOGA WYPŁYWA MIŁOŚĆ DO LUDZI

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Kra­kow­ska Skał­ka jest szcze­gól­nym potwier­dze­niem, jak wier­nym paste­rzem był św. Sta­ni­sław. Mając odwa­gę i pły­ną­cy od Ducha Świę­te­go dar męstwa, by nara­zić się kró­lo­wi zna­ne­mu ze swo­je­go gwał­tow­ne­go uspo­so­bie­nia (…) wie­dział, że jego miłość do ludzi powie­rzo­nych jego paster­skiej pie­czy musi być wyż­sza niż ludz­ki lęk przed gnie­wem kró­la. Dla­te­go tu, w tym koście­le, przy ołta­rzu oddał swo­je życie, łącząc nie­ja­ko swo­ją krew męczeń­ską z krwią Pana nasze­go Jezu­sa Chry­stu­sa. Z miło­ści do Boga wypły­wa miłość do ludzi. Jeże­li kochasz Boga, całym swo­im ser­cem, ze wszyst­kich swo­ich sił, całą swo­ją duszą, to rozu­miesz, że trze­ba kochać dru­gie­go czło­wie­ka i tą miło­ścią dru­gie­go czło­wie­ka naśla­do­wać Chry­stu­sa, któ­ry oddał sie­bie za całą ludz­kość, umi­ło­waw­szy ją aż do koń­ca. Z tej sekwen­cji – miło­ści Boga i miło­ści bliź­nie­go – powin­ni­śmy rozu­mieć, co zna­czy skła­dać przy­się­gę mał­żeń­ską, wią­zać swo­je życie i swój los z dru­gim czło­wie­kiem, pro­sząc Boga o bło­go­sła­wień­stwo dla tej miło­ści. Zda­je­my sobie spra­wę z tego, jak zwłasz­cza w obec­nych cza­sach, mał­żeń­stwo i rodzi­na są kon­te­sto­wa­ne.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy świę­tej w bazy­li­ce oo. Pau­li­nów na Skał­ce, w któ­rej uczest­ni­czy­ły rodzi­ny i mał­żeń­stwa, Kra­ków 2 VI 2017 r.