Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

OTRZYMAŁEŚ DUCHA ŚWIĘTEGO

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Zesła­nie Ducha Świę­te­go ujaw­ni­ło w spo­sób publicz­ny to, co wcze­śniej doko­na­ło się w spo­sób ukry­ty w Wie­czer­ni­ku w nie­dzie­lę wiel­ka­noc­ną, kie­dy to zmar­twych­wsta­ły Chry­stus „przy­niósł” Apo­sto­łom Ducha Świę­te­go. Co wów­czas doko­na­ło się „przy drzwiach zamknię­tych”, to 50 dni póź­niej zosta­ło obja­wio­ne na zewnątrz wobec zgro­ma­dzo­nych tłu­mów. „Nagle dał się sły­szeć z nie­ba szum (…). I wszy­scy zosta­li napeł­nie­ni Duchem Świę­tym, i zaczę­li mówić obcy­mi języ­ka­mi, tak jak im Duch pozwa­lał mówić”. Drzwi Wie­czer­ni­ka otwar­ły się i Apo­sto­ło­wie wyszli do zgro­ma­dzo­nych z oka­zji świę­ta Żydów i pro­ze­li­tów, aby – w mocy Ducha Świę­te­go – świad­czyć o Chry­stu­sie. Afry­kań­ski autor z VI wie­ku sko­men­to­wał to w nastę­pu­ją­cy spo­sób: Nie­gdyś jeden czło­wiek, któ­ry otrzy­mał Ducha Świę­te­go, mógł prze­ma­wiać wszyst­ki­mi języ­ka­mi. Obec­nie cały Kościół, zgro­ma­dzo­ny w jed­no przez tego same­go Ducha, prze­ma­wia wszyst­ki­mi języ­ka­mi. A zatem, jeże­li ktoś powie jed­ne­mu z naszych: „Otrzy­ma­łeś Ducha Świę­te­go, cze­mu więc nie prze­ma­wiasz wszyst­ki­mi języ­ka­mi?” – ten niech odpo­wie: „Owszem, prze­ma­wiam nimi, bo nale­żę do Cia­ła Chry­stu­sa, czy­li do Kościo­ła, któ­ry prze­ma­wia wszyst­ki­mi języ­ka­mi”.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas uro­czy­sto­ści Zesła­nia Ducha Świę­te­go w Kate­drze Poznań­skiej, Poznań, 4 VI 2017 r.