Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

NIEDZIELA:

ROZESŁANIE APOSTOŁÓW


Jezus widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: „Bliskie już jest królestwo niebieskie”. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.
ROZWAŻANIE
Wiele razy Jezus litował się nad ludźmi. Widząc cierpienie, choroby czy niepełnosprawność – uzdrawiał. Nawet wskrzeszał umarłych, by przyjść z pomocą pogrążonym w bólu po stracie bliskich. Ale ten jeden raz Ewangelista podkreśla Jezusowe pochylenie się nad ludźmi w trudnej sytuacji, gdy spostrzega, że są pozbawieni pasterza, to znaczy zdezorientowani. Wiele jest ludzkich bied odczuwanych fizycznie, ale ta ma szczególne znaczenie. Polega na chorobie ducha, gdy człowiek jest zagubiony. Czyż dzisiaj ten ból zagubienia ludzkich umysłów i serc nie daje się odczuć jeszcze mocniej? Choć wiemy o wiele więcej niż nasi ojcowie, lepiej rozumiemy wiele zjawisk, to jednak ból zagubienia wcale nie ustąpił. Przeciwnie, ulegamy manipulacji, co bywa trudne do rozeznania. Tym bardziej dziś potrzebujemy dobrych przewodników, którzy pokażą jak mądrze żyć. Niech to będzie treścią dzisiejszej modlitwy.

(rs)