Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

DLA DOBRA WSPÓLNEGO

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Pro­szę przy­po­mnieć sobie tam­te cza­sy i ide­olo­gię mówią­cą, że wszyst­ko jest wła­ści­wie w gestii par­tii i pań­stwa rzą­dzą­ce­go przez jedy­ną słusz­ną siłę, że wszyst­ko powin­no być zespo­lo­ne w służ­bie socja­li­stycz­nej Ojczy­zny. Kar­dy­nał Woj­ty­ła powie­dział wów­czas, że nie par­tyj­ne i nie ide­olo­gicz­ne inte­re­sy są naj­waż­niej­sze, ale dobro wspól­ne, czy­li wszyst­kich, któ­rzy żyją na tej samej zie­mi i któ­rzy chcą czuć się za tę zie­mię, jej teraź­niej­szość i przy­szłość odpo­wie­dzial­ni. (…) Kie­dy jest jakieś wyraź­ne zagro­że­nie dobra wspól­ne­go, a przez to tak­że kie­dy lek­ce­wa­ży się god­ność osób pra­cu­ją­cych, to koniecz­ny jest sprze­ciw, wyraź­ny i jed­no­znacz­ny. Oczy­wi­ście dia­log jest zawsze koniecz­ny i spo­tka­nie mię­dzy stro­na­mi róż­ne­go rodza­ju kon­flik­tów jest nie­zbęd­ne, ale sprze­ciw kie­dy w grę wcho­dzą rze­czy naj­bar­dziej istot­ne i fun­da­men­tal­ne, jest po pro­stu nie­zbęd­ny, a wyra­ża wła­śnie auten­tycz­ne zatro­ska­nie o to, aby reali­zo­wa­ne było dobro wspól­ne, a przez to dobro wszyst­kich osób, bio­rą­cych udział w reali­za­cji owe­go wspól­ne­go dobra.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej do związ­kow­ców z Nie­za­leż­ne­go Samo­rząd­ne­go Związ­ku Zawo­do­we­go Soli­dar­ność ’80 pod­czas Mszy świę­tej odpra­wia­nej w kate­drze wawel­skiej w 25. rocz­ni­cę zało­że­nia związ­ku, Kra­ków 9 VI 2017 r.