Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

NIEDZIELA:

Jr 20,10–13; Rz 5,12–15; Mt 10,26–33

NIE BÓJCIE SIĘ LUDZI

Jezus powie­dział do swo­ich apo­sto­łów: Nie bój­cie się ludzi. Nie ma bowiem nic zakry­te­go, co by nie mia­ło być wyja­wio­ne, ani nic tajem­ne­go, o czym by się nie mia­no dowie­dzieć. Co mówię wam w ciem­no­ściach, powta­rzaj­cie jaw­nie, a co usły­szy­cie na ucho, roz­gła­szaj­cie na dachach. Nie bój­cie się tych, któ­rzy zabi­ja­ją cia­ło, lecz duszy zabić nie mogą. Bój­cie się raczej Tego, któ­ry duszę i cia­ło może zatra­cić w pie­kle. Czyż nie sprze­da­ją dwóch wró­bli za asa. A prze­cież żaden z nich bez woli Ojca wasze­go nie spad­nie na zie­mię. U was zaś nawet wło­sy na gło­wie wszyst­kie są poli­czo­ne. Dla­te­go nie bój­cie się: jeste­ście waż­niej­si niż wie­le wró­bli. Do każ­de­go więc, któ­ry się przy­zna do Mnie przed ludź­mi, przy­znam się i Ja przed moim Ojcem, któ­ry jest w nie­bie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludź­mi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, któ­ry jest w nie­bie.
ROZWAŻANIE
Każ­dy nosi w sobie doświad­cze­nie swej fizycz­no­ści i doświad­cze­nie tego co ducho­we. Powszech­nie dziś odmie­nia­ne sło­wo eko­lo­gia jest woła­niem o ochro­nę śro­do­wi­ska przy­ja­zne­go czło­wie­ko­wi. Mówi­my o eko­lo­gicz­nym odży­wia­niu, eko­lo­gicz­nym try­bie życia, eko­lo­gicz­nych warun­kach pra­cy. Jed­nak­że wszyst­ko to uwzględ­nia przede wszyst­kim potrze­by cia­ła czy też ludz­kiej psy­chi­ki. Pra­wie nikt nie myśli o ludz­kiej duszy. Jezus prze­ciw­nie, zachę­ca by nie przej­mo­wać się, gdy ktoś ata­ku­je nasze cia­ła. Trze­ba nato­miast bar­dzo przej­mo­wać się, gdy ktoś ata­ku­je i nisz­czy nasze­go ducha. Nie ozna­cza to, że moż­na zlek­ce­wa­żyć kon­dy­cję cia­ła. Jezus pra­gnie zwró­cić nam uwa­gę na wła­ści­we pro­por­cje w sta­ra­niu o nas samych, byśmy trosz­cząc się o to, co waż­ne (cia­ło), nie utra­ci­li tego, co naj­waż­niej­sze (duszy).

(rs)