Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

WOLNOŚĆ W CHRYSTUSIE

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Chry­stus oddał za nas życie, gdy byli­śmy grzesz­ni­ka­mi, nie­przy­ja­ciół­mi Boga, gdy byli­śmy pozba­wie­ni Jego dzie­cięc­twa. Za nas, takich sła­bych, pogrą­żo­nych w nędzy ducho­wej, Bóg odda­je swo­je­go Syna. Taka jest cena, któ­rą Bóg pła­ci za wol­ność czło­wie­ka. Praw­dzi­wa wol­ność ludz­ka nie jest wol­no­ścią abso­lut­ną. Nie może­my na tej wol­no­ści budo­wać co tyl­ko chce­my, nawet za cenę życia, czy prze­śla­do­wań innych ludzi. Bóg daje nam prze­strze­nie urze­czy­wist­nia­nia naszej wol­no­ści, a od nas samych zale­ży czy my tę Bożą szan­sę wła­ści­wie wyko­rzy­sta­my. Nasza wol­ność zaczy­na się od miło­ści – Boga i czło­wie­ka. Ta praw­da o wol­no­ści czło­wie­ka wybrzmia­ła w całej swo­jej czy­sto­ści i dra­ma­ty­zmie na krzy­żu Kal­wa­rii. Ta praw­da o god­no­ści czło­wie­ka, któ­ry jest praw­dzi­wie wol­ny w Chry­stu­sie, zwią­za­na jest ze świę­tym mia­stem Jeru­za­lem. Tę praw­dę 400 lat temu głę­bo­ko prze­żył, odczuł i doświad­czył Miko­łaj Zebrzy­dow­ski usta­na­wia­jąc tutaj w 1602 roku Nową Pol­ską Jero­zo­li­mę. Two­rząc te kal­wa­ryj­skie dróż­ki i maryj­ne ścież­ki. Chciał, by piel­grzy­mi odkry­wa­li pośród modli­twy i śpie­wu, pośród umar­twie­nia i postu, fun­da­men­ty swo­jej wol­no­ści, wol­no­ści któ­ra jest w Panu Naszym Jezu­sie Chry­stu­sie.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy świę­tej na roz­po­czę­cie jubi­le­uszu 400-lecia loka­cji Kal­wa­rii Zebrzy­dow­skiej, 18 VI 2017 r.