Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

WIERZYĆ, TO SPOTKAĆ BOGA

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Wia­ra jest uwie­rze­niem w tę miłość Boga, któ­ra nie słab­nie w obli­czu nie­go­dzi­wo­ści czło­wie­ka, w obli­czu zła i śmier­ci, ale jest zdol­na do prze­kształ­ca­nia wszel­kiej for­my znie­wo­le­nia, dając moż­li­wość zba­wie­nia. Tak więc wie­rzyć to spo­tkać Boga, wspie­ra­ją­ce­go mnie i obda­rza­ją­ce­go obiet­ni­cą nie­znisz­czal­nej miło­ści, któ­ra nie tyl­ko dąży do wiecz­no­ści. Wie­rzyć ozna­cza powie­rzyć się z ufno­ścią owe­mu głę­bo­kie­mu sen­so­wi, wspie­ra­ją­ce­mu mnie i świat, temu sen­so­wi, któ­re­go nie jeste­śmy w sta­nie dać sobie sami, lecz jedy­nie otrzy­mać jako dar, będą­cy fun­da­men­tem, na któ­rym może­my budo­wać nasze życie bez lęku.
Nale­ży przy tym zawsze sta­now­czo zacho­wy­wać roz­róż­nie­nie pomię­dzy wia­rą teo­lo­gal­ną a wie­rze­niem w innych reli­giach. Pod­czas gdy wia­ra jest przy­ję­ciem przez łaskę praw­dy obja­wio­nej, któ­ra „pozwa­la wnik­nąć do wnę­trza tajem­ni­cy i poma­ga ją popraw­nie zro­zu­mieć”, wie­rze­nie w innych reli­giach to ów ogół doświad­czeń i prze­my­śleń, sta­no­wią­cych skarb­ni­cę ludz­kiej mądro­ści i reli­gij­no­ści, któ­re czło­wiek poszu­ku­ją­cy praw­dy wypra­co­wał i zasto­so­wał, aby wyra­zić swo­je odnie­sie­nie do rze­czy­wi­sto­ści Boskiej i do Abso­lu­tu.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa, Poznań, 15 VI 2017 r.