Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

NIEDZIELA:

2 Krl 4,8–11.14–16a; Rz 6,3–4.8–11; Mt 10,37–42

KTO WAS PRZYJMUJE, MNIE PRZYJMUJE

Fot. www.pixabay.com

Jezus powie­dział do swo­ich apo­sto­łów: Nie bój­cie się ludzi. Nie ma bowiem nic zakry­te­go, co by nie mia­ło być wyja­wio­ne, ani nic tajem­ne­go, o czym by się nie mia­no dowie­dzieć. Co mówię wam w ciem­no­ściach, powta­rzaj­cie jaw­nie, a co usły­szy­cie na ucho, roz­gła­szaj­cie na dachach. Nie bój­cie się tych, któ­rzy zabi­ja­ją cia­ło, lecz duszy zabić nie mogą. Bój­cie się raczej Tego, któ­ry duszę i cia­ło może zatra­cić w pie­kle. Czyż nie sprze­da­ją dwóch wró­bli za asa. A prze­cież żaden z nich bez woli Ojca wasze­go nie spad­nie na zie­mię. U was zaś nawet wło­sy na gło­wie wszyst­kie są poli­czo­ne. Dla­te­go nie bój­cie się: jeste­ście waż­niej­si niż wie­le wró­bli. Do każ­de­go więc, któ­ry się przy­zna do Mnie przed ludź­mi, przy­znam się i Ja przed moim Ojcem, któ­ry jest w nie­bie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludź­mi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, któ­ry jest w nie­bie.
ROZWAŻANIE
Twar­do brzmią Jezu­so­we wyma­ga­nia. Pan chce, by miło­wać Go bar­dziej niż kogo­kol­wiek, by brać krzyż na swe ramio­na, by dla Nie­go tra­cić swe życie. A my czę­sto chce­my podą­żać inną dro­gą. Jak­by pod prąd tym wska­za­niom. Budu­je­my miłość do dru­gie­go nie licząc się z Jezu­sem. Uni­ka­my więk­sze­go tru­du, bo mamy pra­wo do szczę­ścia w nowym związ­ku. Nie chce­my tra­cić życia, bo inte­re­su­je nas nasz wła­sny roz­wój, samo­re­ali­za­cja. Każ­dy z nas jako uczeń Jezu­sa sta­je wobec tych roz­dro­ży. Ewan­ge­lia, sło­wo Pana, poka­zu­je jed­ną dro­gę. Współ­cze­sność woła zewsząd, by wejść na dro­gę prze­ciw­ną. Każ­de­go dnia sta­je­my na tym roz­dro­żu i każ­de­go dnia zmu­sze­ni jeste­śmy pod­jąć nową decy­zję. Oby Pan dał nam odwa­gę wia­ry, byśmy nie lęka­li się, gdy przy­cho­dzą kolej­ne wyzwa­nia.

(rs)