Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Nie bójcie się życia w kontrze

KS. BP EDWARD JANIAK BISKUP KALISKI

Dzi­siej­sza Ewan­ge­lia wska­zu­je na roze­sła­nie Apo­sto­łów do gło­sze­nia Sło­wa Boże­go. Aby być misjo­na­rzem, trze­ba być sil­niej­szym niż lęk. Ewan­ge­lia nie jest pry­wat­ną spra­wą, ona jest do roz­gła­sza­nia, ponie­waż jest naj­lep­szą z nowin. Będzie jed­nak zawsze budzi­ła sprze­ciw, nie­raz gwał­tow­ny. Bunt wobec Boga wyra­ża się czę­sto w agre­sji wobec Jego świad­ków. W zachod­niej kul­tu­rze coraz sil­niej­sza jest pre­sja prze­ciw­na Bogu, Ewan­ge­lii, Kościo­ło­wi. Współ­cze­sne „wil­ki” wyją. Pró­bu­ją nam narzu­cić swo­je stan­dar­dy myśle­nia i życia. „Nie bój­cie się ich” – mówi Pan. Nie bój­cie się życia w kontrze do wie­lu współ­cze­snych tren­dów, mód, oby­cza­jów, któ­re są anty­bo­że i anty­ludz­kie. Nie bój­cie się wyśmie­wa­nia, oskar­ża­nia o ciem­no­gród, wtrą­ca­nie się do poli­ty­ki, nie­zna­jo­mość współ­cze­sno­ści, naiw­ność. Lista tych obraź­li­wych słów wypo­wia­da­nych pod adre­sem wie­rzą­cych jest dłu­ga, ale wy ich się nie bój­cie i pamię­taj­cie, że nie gło­si­cie swo­ich poglą­dów, ale mądrość obja­wio­ną przez Jezu­sa. Ewan­ge­lia jest zapro­sze­niem do naj­pięk­niej­sze­go życia. Pan Bóg w spra­wach wia­ry posłu­gu­je się ludź­mi. War­to zasta­no­wić się, co kon­kret­nie ozna­cza dla mnie przy­znać się do Jezu­sa przed ludź­mi. Przed kim mam się przy­znać? Przed mężem, żoną, dziec­kiem, sze­fem w pra­cy, sąsia­dem. Świa­dec­two wobec obcych jest łatwiej­sze niż wobec swo­ich. Nie na pokaz, ale na co dzień. Cza­sem trze­ba tro­chę nie­do­wi­dzieć, nie­do­sły­szeć, żeby zgo­da była.