Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

BYĆ CZŁOWIEKIEM PROSTEGO SERCA

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Dla­cze­go Ojciec zakrył wiel­kie rze­czy przed mądry­mi? Ponie­waż byli mądry­mi mądro­ścią tego świa­ta, gdzie wszyst­ko tłu­ma­czy się regu­ła­mi świa­ta. Nie ma moż­li­wo­ści, by do takich ludzi dotar­ła praw­da z wyso­ka. Dla­cze­go Ojciec chciał zakryć wiel­kie rze­czy przed roz­trop­ny­mi? Bo oni kie­ru­ją się logi­ką tego świa­ta, jego ukła­da­mi, jego pre­fe­ren­cja­mi, co się opła­ca i tym co się wią­że z ryzy­kiem. Cho­dzi­ło o to, aby być czło­wie­kiem pro­ste­go ser­ca, owym czło­wie­kiem jak dziec­ko, któ­re otwie­ra się na głos ojca i przyj­mu­je wszyst­ko wła­śnie dla­te­go, że mówi to ojciec. Takim pro­stacz­kiem był św. Jan Apo­stoł, uczeń któ­re­go Jezus szcze­gól­nie miło­wał, któ­ry pozo­stał wier­ny Chry­stu­so­wi aż po Krzyż. On, w swej Ewan­ge­lii, opi­sał jak żoł­nierz prze­bił bok Chry­stu­sa, prze­bił Jego Ser­ce, z któ­re­go wypły­nę­ły krew i woda – sakra­men­ty Kościo­ła. (…) Ewan­ge­lię św. Jana koń­czy notat­ka, że tego, co uczy­nił Chry­stus, nie dało­by się zapi­sać na wszyst­kich księ­gach tego świa­ta. To uwa­ga o tych wszyst­kich, któ­rzy z wia­rą i miło­ścią przez całe wie­ki życia Kościo­ła zbli­ża­li się do Chry­stu­so­we­go Ser­ca i poprzez nie odkry­wa­li nie­zgłę­bio­ne tajem­ni­ce Boga, któ­ry jest miło­ścią.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. odpu­sto­wej w Bazy­li­ce Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa w Kra­ko­wie, 23 VI 2017 r.