Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

CO TO JEST SZKOŁA KATOLICKA?

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Cechą cha­rak­te­ry­stycz­ną kato­lic­kiej szko­ły jest jej odwo­ła­nie się do Chry­stu­sa. Chry­stus jest fun­da­men­tem pro­gra­mu wycho­waw­cze­go szko­ły kato­lic­kiej. To nic inne­go jak wyraź­ne odwo­ły­wa­nie się do chrze­ści­jań­skiej wizji, podzie­la­nej przez człon­ków wspól­no­ty szkol­nej, decy­du­je o tym, że szko­ła ma cha­rak­ter kato­lic­ki. Pro­gram takiej szko­ły, jak i jej wewnętrz­ną moty­wa­cję oraz jej cel inspi­ru­ją zasa­dy ewan­ge­lij­ne. Sam fakt naucza­nia reli­gii w jakiejś szko­le nie świad­czy o tym, że mamy do czy­nie­nia ze szko­łą kato­lic­ką, że zasłu­gu­je ona na to, by uczęsz­cza­ły do niej kato­lic­kie dzie­ci. Żeby bowiem szko­ła mogła speł­niać kry­te­rium kato­lic­ko­ści, potrze­ba, by całe jej wycho­wa­nie i naucza­nie, cały ustrój szko­ły były oży­wio­ne duchem chrze­ści­jań­skim. Jeśli szko­ła kato­lic­ka jest nasta­wio­na na sys­te­ma­tycz­ne i kry­tycz­ne prze­ka­zy­wa­nie kul­tu­ry w celu inte­gral­ne­go wycho­wa­nia oso­by ludz­kiej, to zmie­rza do tego celu zgod­nie z chrze­ści­jań­ską wizją rze­czy­wi­sto­ści. Sta­ra się o wycho­wa­nie dzie­ci i mło­dzie­ży w cno­tach, któ­ry­mi winien się odzna­czać i któ­re pozwo­lą mu żyć nowym życiem w Chry­stu­sie i przy­czy­niać się do budo­wa­nia Kró­le­stwa Boże­go.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. z oka­zji 10-lecia Publicz­ne­go Gim­na­zjum Kato­lic­kie­go im. św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki, Poznań 20 VI 2017 r.