Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

CO TO JEST SZKOŁA KATOLICKA?

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Cechą charakterystyczną katolickiej szkoły jest jej odwołanie się do Chrystusa. Chrystus jest fundamentem programu wychowawczego szkoły katolickiej. To nic innego jak wyraźne odwoływanie się do chrześcijańskiej wizji, podzielanej przez członków wspólnoty szkolnej, decyduje o tym, że szkoła ma charakter katolicki. Program takiej szkoły, jak i jej wewnętrzną motywację oraz jej cel inspirują zasady ewangelijne. Sam fakt nauczania religii w jakiejś szkole nie świadczy o tym, że mamy do czynienia ze szkołą katolicką, że zasługuje ona na to, by uczęszczały do niej katolickie dzieci. Żeby bowiem szkoła mogła spełniać kryterium katolickości, potrzeba, by całe jej wychowanie i nauczanie, cały ustrój szkoły były ożywione duchem chrześcijańskim. Jeśli szkoła katolicka jest nastawiona na systematyczne i krytyczne przekazywanie kultury w celu integralnego wychowania osoby ludzkiej, to zmierza do tego celu zgodnie z chrześcijańską wizją rzeczywistości. Stara się o wychowanie dzieci i młodzieży w cnotach, którymi winien się odznaczać i które pozwolą mu żyć nowym życiem w Chrystusie i przyczyniać się do budowania Królestwa Bożego.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. z okazji 10-lecia Publicznego Gimnazjum Katolickiego im. św. Stanisława Kostki, Poznań 20 VI 2017 r.