Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

NIEDZIELA:

Za 9,9–10; Rz 8,9.11–13; Mt 11,25–30

JEZUS ŁAGODNY I POKORNY SERCEM

Fot. www.pixabay.com

W owym cza­sie Jezus prze­mó­wił tymi sło­wa­mi: Wysła­wiam Cię, Ojcze, Panie nie­ba i zie­mi, że zakry­łeś te rze­czy przed mądry­mi i roz­trop­ny­mi, a obja­wi­łeś je pro­stacz­kom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Two­je upodo­ba­nie. Wszyst­ko prze­ka­zał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tyl­ko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tyl­ko Syn, i ten, komu Syn zechce obja­wić. Przyjdź­cie do Mnie wszy­scy, któ­rzy utru­dze­ni i obcią­że­ni jeste­ście, a Ja was pokrze­pię. Weź­mij­cie moje jarz­mo na sie­bie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagod­ny i pokor­ny ser­cem, a znaj­dzie­cie uko­je­nie dla dusz waszych. Albo­wiem jarz­mo moje jest słod­kie, a moje brze­mię lek­kie.
ROZWAŻANIE
Wypo­wiedź Jezu­sa zawie­ra modli­twę jest w niej kate­che­za o rela­cji Ojca i Syna, jest tak­że wezwa­nie skie­ro­wa­ne do uczniów. Modli­twa jest uwiel­bie­niem Ojca, któ­ry w swej mądro­ści otwie­ra swe ojcow­skie ser­ce wobec każ­de­go, kto zacho­wu­je pro­sto­tę, bo tyl­ko ta pozwa­la odczy­tać głę­bię Bożej miło­ści. Kate­che­za odkry­wa głę­bo­ką więź Ojca z Synem – tyl­ko Syn może nam mówić sku­tecz­nie i praw­dzi­wie o Ojcu, bo tyl­ko Syn zna Ojca. Z kolei wezwa­nie skie­ro­wa­ne jest do wszyst­kich utru­dzo­nych – przy­cho­dząc do Jezu­sa mają szan­sę zna­leźć pokrze­pie­nie. Uwiel­biać Boga, pozna­wać Boga, w Nim znaj­do­wać umoc­nie­nie – oto zachę­ty, z któ­ry­mi dziś przy­cho­dzi do nas Pan.

(rs)