Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

BULLA ODPUSTOWAROKU KALASANTYŃSKIM

BULLA STOLICY APOSTOLSKIEJ

Proś­bę o moż­li­wo­ści uzy­ski­wa­nia odpu­stu zupeł­ne­go w Roku Jubi­le­uszo­wym (od 27 listo­pa­da 2016 do 27 listo­pa­da 2017) przed­ło­żył Ojcu Świę­te­mu Fran­cisz­ko­wi Pedro Agu­ado Cuesta, Prze­ło­żo­ny Gene­ral­ny Zako­nu Kle­ry­ków Regu­lar­nych Ubo­gich Mat­ki Bożej Szkół Poboż­nych. W Bul­li jubi­le­uszo­wej czy­ta­my:

Prot. N. 215/16/1

Zało­ży­ciel Szkół Poboż­nych z Mat­ką Bożą, ich Patron­ką i Opie­kun­ką oraz jed­nym z wycho­wan­ków. Obraz Vin­cen­za Ceri­no, ok. 1958. Na welo­nie Madon­ny 12 gwiazd nawią­zu­ją­cych do „Koron­ki dwu­na­stu gwiazd” uło­żo­nej przez św. Kala­san­cju­sza

Wasza Świą­to­bli­wość, Pedro Agu­ado Cuesta, Prze­ło­żo­ny Gene­ral­ny Zako­nu Kle­ry­ków Regu­lar­nych Ubo­gich Mat­ki Bożej Szkół Poboż­nych, ze czcią PRZEDKŁADA Waszej Świą­to­bli­wo­ści, że dla kształ­ce­nia i wycho­wa­nia dzie­ci i mło­dzie­ży do miło­ści i ewan­ge­licz­nej mądro­ści Józef Kala­san­cjusz w roku 1597 otwo­rzył w Rzy­mie szko­łę powszech­ną, a w roku 1617 zało­żył Kon­gre­ga­cję Kle­ry­ków Regu­lar­nych Ubo­gich Mat­ki Bożej Szkół Poboż­nych, zatwier­dzo­ną przez Papie­ża Paw­ła V, a przez Grze­go­rza XV pod­nie­sio­ną w roku 1621 do ran­gi Zako­nu. Sam Zało­ży­ciel, wsła­wio­ny nie­ska­zi­tel­nym życiem i cuda­mi, został wpi­sa­ny w poczet świę­tych przez Papie­ża Kle­men­sa XIII w roku 1767, a w roku 1948 – ogło­szo­ny przez Słu­gę Boże­go, Papie­ża Piu­sa XII patro­nem chrze­ści­jań­skich szkół powszech­nych na całym świe­cie. Aby Boża hoj­ność jesz­cze bar­dziej mogła roz­le­wać się na wier­nych i przy­no­sić obfit­sze ducho­we owo­ce w życiu człon­ków całej Rodzi­ny Kala­san­tyń­skiej oraz wszyst­kich chrze­ści­jan, czci­god­ny petent pokor­nie pro­si o dar spe­cjal­ne­go Jubi­le­uszu, aby god­nie uczcić podwój­ną rocz­ni­cę: 400 lat od zało­że­nia Zako­nu przez św. Józe­fa Kala­san­cju­sza oraz 250 lat od zali­cze­nia w poczet świę­tych tego wybit­ne­go męża.

Dnia 10 listo­pa­da 2016 r.

PENITENCJARIA APOSTOLSKA, na mocy upraw­nień udzie­lo­nych jej przez Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, udzie­la od 27 listo­pa­da 2016 r. do 27 listo­pa­da 2017, tj. w Roku Kala­san­tyń­skim, zwią­za­ne­go z nim odpu­stu zupeł­ne­go pod zwy­kły­mi warun­ka­mi (spo­wiedź św., Komu­nia św. i modli­twa w inten­cjach Ojca Świę­te­go). Odpu­stu, któ­ry moż­na ofia­ro­wać rów­nież za dusze wier­nych prze­by­wa­ją­ce w czyść­cu, dostą­pią wier­ni, szcze­rze skru­sze­ni i powo­do­wa­ni miło­ścią, we wszyst­kich kościo­łach, miej­scach kul­tu, sank­tu­ariach i para­fiach, gdzie znaj­du­je się Zakon Szkół Poboż­nych, jeśli przez sto­sow­ny czas poboż­nie wezmą udział w obcho­dach Jubi­le­uszu, zano­sząc do Boga pokor­ne proś­by: za sie­bie – o wier­ność chrze­ści­jań­skie­mu powo­ła­niu, o nowe powo­ła­nia kapłań­skie i zakon­ne oraz w obro­nie insty­tu­cji rodzi­ny, koń­cząc je modli­twą Ojcze nasz, Wie­rzę w Boga oraz wezwa­niem do Mat­ki Bożej i św. Józe­fa Kala­san­cju­sza. Człon­ko­wie Rodzi­ny Kala­san­tyń­skiej, któ­rzy z powo­du cho­ro­by lub innych poważ­nych przy­czyn nie mogą uczest­ni­czyć w jubi­le­uszo­wych obcho­dach, mogą uzy­skać odpust zupeł­ny w miej­scu swe­go prze­by­wa­nia, wyrze­ka­jąc się przy­wią­za­nia do jakie­go­kol­wiek grze­chu i wzbu­dza­jąc inten­cję wypeł­nie­nia moż­li­wie jak naj­szyb­ciej trzech zwy­kłych warun­ków uzy­ska­nia odpu­stu, łącząc się ducho­wo ze świę­tą litur­gią i ofia­ru­jąc miło­sier­ne­mu Bogu swo­je cier­pie­nia i zno­szo­ne uciąż­li­wo­ści. Aby uła­twić otrzy­ma­nie Boże­go prze­ba­cze­nia przez wła­dzę klu­czy, któ­rą otrzy­mał Kościół świę­ty, Peni­ten­cja­ria Apo­stol­ska w imię dusz­pa­ster­skiej tro­ski pro­si kapła­nów Zako­nu Pija­rów, jako prze­ży­wa­ją­ce­go Jubi­le­usz, by chęt­nie peł­ni­li posłu­gę sza­fa­rzy sakra­men­tu pojed­na­nia oraz czę­sto zano­si­li Komu­nię świę­tą cho­rym. Obo­wią­zu­je w cza­sie obec­ne­go Roku Kala­san­tyń­skie­go bez wzglę­du na wszel­kie prze­ciw­ne zarzą­dze­nia.