Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

INAUGURACJA ROKU KALASANTYŃSKIEGO

DZIEŁO, KTÓRE TRWA

Z oka­zji ogło­szo­ne­go w całym Zako­nie Pija­rów podwój­ne­go jubi­le­uszu: 400-lecia zało­że­nia zgro­ma­dze­nia oraz 250 lat od kano­ni­za­cji jego Zało­ży­cie­la, 26 listo­pa­da 2016 r. w para­fii pw. MB Ostro­bram­skiej w Kra­ko­wie przy ul. Meis­sne­ra zain­au­gu­ro­wa­ne zosta­ły pod­nio­słe obcho­dy jubi­le­uszo­we. W cen­tral­nym dniu Roku Kala­san­tyń­skie­go, któ­ry przy­padł 6 mar­ca 2017 r., świę­to­wa­no we wszyst­kich miej­scach pijar­skiej obec­no­ści w Pol­sce.
Dzięk­czyn­ne Te Deum lau­da­mus

Fot. A. Woj­nar

Uro­czy­stej Mszy św. inau­gu­ru­ją­cej tego­rocz­ne obcho­dy prze­wod­ni­czył i homi­lię wygło­sił ks. kard. Zenon Gro­cho­lew­ski, były pre­fekt rzym­skiej kon­gre­ga­cji ds. Edu­ka­cji Kato­lic­kiej. W kon­ce­le­brze wzię­li udział m.in. ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz, o. Józef Matras SP, Pro­win­cjał Pija­rów, kapła­ni die­ce­zjal­ni i zakon­ni oraz licz­nie zgro­ma­dze­ni pija­rzy. Obok wie­lu uczest­ni­czą­cych w litur­gii wier­nych i para­fian, laikat pijar­ski repre­zen­to­wa­li współ­pra­cow­ni­cy, ucznio­wie szkół pijar­skich z całej Pol­ski. Modli­tew­ne nabo­żeń­stwo było wiel­kim dzięk­czy­nie­niem Bogu za 400 lat ist­nie­nia pija­rów i dobro, któ­re w tym cza­sie sta­ło się ich udzia­łem. Pod­czas krót­kiej kon­fe­ren­cji pra­so­wej z przed­sta­wi­cie­la­mi mediów, zosta­ła pod­su­mo­wa­na dzia­łal­ność zako­nu w Pol­sce oraz przed­sta­wio­na sytu­acja szkol­nic­twa kato­lic­kie­go na świe­cie. Ks. kard. Gro­cho­lew­ski pod­kre­ślił, że szko­ły kato­lic­kie są cenio­ne na wszyst­kich kon­ty­nen­tach. Po Mszy św. w auli Gim­na­zjum Pijar­skie­go im. ks. Sta­ni­sła­wa Konar­skie­go przy ul. Dziel­skie­go 1, przy Rako­wic­kim Kole­gium Pija­rów, mia­ła miej­sce dru­ga część uro­czy­sto­ści. W pro­gra­mie arty­stycz­nym, przy­go­to­wa­nym przez uczniów i nauczy­cie­li kra­kow­skich szkół pijar­skich, zosta­ła przed­sta­wio­na postać św. Józe­fa Kala­san­cju­sza i jego pre­kur­sor­skie dzie­ło zwią­za­ne z wycho­wa­niem dzie­ci i mło­dzie­ży. W spo­tka­niu wzię­ły udział dele­ga­cje z pla­có­wek szkol­nych i dusz­pa­ster­skich z całej Pol­ski.
Pokło­sie 400-let­nie­go ewan­ge­li­zo­wa­nia przez wycho­wa­nie Eucha­ry­stię jubi­le­uszo­wą w Rze­szo­wie uświet­nił swo­ją obec­no­ścią o. Józef Matras SP, Pro­win­cjał Pol­skiej Pro­win­cji Zako­nu Pija­rów. Świę­to­wa­nie we wszyst­kich miej­scach pijar­skiej obec­no­ści przy­pa­dło dokład­nie w dniu usta­no­wie­nia w Koście­le przez Papie­ża Paw­ła V Zako­nu. Było to przed czte­re­ma stu­le­cia­mi. W homi­lii Ojciec Pro­win­cjał, w bar­dzo zwar­tej i boga­tej w histo­rycz­ne fak­ty for­mie, „uło­żył” z drob­nych i więk­szych mate­rial­no-ducho­wych wyda­rzeń wspa­nia­łą mozai­kę kala­san­tyń­skie­go dzie­dzic­twa. Na wstę­pie przy­po­mniał treść wie­ko­pom­ne­go doku­men­tu: Usta­na­wia­my nowe zgro­ma­dze­nie nazy­wa­ne od tej pory Kon­gre­ga­cją Pau­liń­ską Ubo­gich Mat­ki Bożej Szkół Poboż­nych. Nasze­mu umi­ło­wa­ne­mu syno­wi, Józe­fo­wi Kala­san­cju­szo­wi, powie­rza­my tro­skę, zarzą­dza­nie i admi­ni­stro­wa­nie szko­ła­mi ist­nie­ją­cy­mi w Rzy­mie i tymi, któ­re zosta­ną zało­żo­ne w przy­szło­ści jak i całym Zgro­ma­dze­niem. Doku­ment powo­łu­ją­cy w Koście­le nową, pijar­ską wspól­no­tę zakon­ną pod­pi­sa­no dokład­nie 6 mar­ca 1617 r. w Bazy­li­ce San­ta Maria Mag­gio­re w Rzy­mie. Dla „dopeł­nie­nia” obra­zu jubi­le­uszo­we­go świę­to­wa­nia, Ojciec Pro­win­cjał J. Matras odwo­łał się do roku 1967. W innych realiach, 50 lat temu, pijar­ski zakon rów­nież świę­to­wał podob­ny jubi­le­usz. Na obcho­dy 350 lat jego ist­nie­nia i 200-lecie od kano­ni­za­cji Zało­ży­cie­la, zapro­szo­ny został ówcze­sny Metro­po­li­ta Kra­kow­ski ks. kard. Karol Woj­ty­ła, dziś św. Jan Paweł II. Wypo­wie­dział on wte­dy sło­wa, któ­re pomi­mo upły­wu pół wie­ku zacho­wa­ły swo­ją żywot­ność i nie stra­ci­ły nic ze swej aktu­al­no­ści. Mowę przy­szłe­go Papie­ża wyda­ło w 2014 r. pijar­skie Wydaw­nic­two eSPe pt. Kar­dy­nał Karol Woj­ty­ła u pija­rów o wycho­wa­niu w serii „Boskie książ­ki”. Ponad­cza­so­wa wymo­wa tego tek­stu, zatro­ska­nie przy­szłe­go papie­ża i twór­cy Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży o wycho­wa­nie mło­de­go poko­le­nia budzi respekt, skła­nia do reflek­sji i potrze­by dzia­ła­nia dla dobra i oca­le­nia tego, co naj­lep­sze w mło­dym czło­wie­ku, w jego roz­wo­ju inte­lek­tu­al­nym i ducho­wym. Oto jej zna­czą­cy frag­ment:
Jeste­śmy świad­ka­mi fak­tu oddzie­la­nia oświa­ty i wycho­wa­nia od reli­gii. Idzie­my w jakimś prze­ciw­nym kie­run­ku do tego pio­nier­skie­go, jaki przed wie­lo­ma wie­ka­mi zapo­cząt­ko­wa­ła dzia­łal­ność św. Józe­fa Kala­san­cju­sza i ojców pija­rów. Jeste­śmy świad­ka­mi odry­wa­nia pro­ce­su oświa­ty i wycho­wa­nia od reli­gii tak, jak­by mię­dzy wycho­wa­niem czło­wie­ka a reli­gią ist­nia­ła sprzecz­ność albo przy­naj­mniej roz­bież­ność. [Tym­cza­sem] – kon­ty­nu­ował kard. Woj­ty­ła – nie ma mowy o wycho­wa­niu bez miło­ści, nie ma mowy o auten­tycz­nej szko­le, któ­ra kształ­ci czło­wie­ka bez miło­ści i dla­te­go też nie ma mowy o praw­dzi­wej szko­le, o praw­dzi­wym wycho­wa­niu bez Ewan­ge­lii, bo nie ma inne­go pod­ręcz­ni­ka miło­ści, miło­ści do czło­wie­ka, jak Ewan­ge­lia. Z tego musi­my sobie zdać spra­wę, zwłasz­cza kie­dy inne meto­dy wycho­wa­nia i wykształ­ce­nia zawo­dzą, kie­dy jak­by na nic się zda­ła wiel­ka ilość środ­ków i pomo­cy mate­rial­nych, wiel­ka ilość wtła­cza­nej do gło­wy wie­dzy; pomi­mo tych wszyst­kich środ­ków mate­rial­nych czło­wiek się nie roz­wi­ja, czło­wie­czeń­stwo nie doj­rze­wa, bo nie ma w czym, jeże­li zabrak­nie kli­ma­tu miło­ści. …Żeby dotrzeć do tego pro­ce­su two­rze­nia się czło­wie­ka, trze­ba kie­ro­wać się miło­ścią tak dogłęb­ną, jakiej nauczył nas Jezus Chry­stus. To była tajem­ni­ca talen­tu, geniu­szu peda­go­gicz­ne­go św. Józe­fa Kala­san­cju­sza. I to jest tajem­ni­ca w dal­szym cią­gu wszyst­kich wiel­kich peda­go­gów.

Ks. kard. Karol Woj­ty­ła Kra­ków, 26 listo­pa­da 1967