Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

JUBILEUSZOWE PRZESŁANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

DLA CHWAŁY BOGA I POŻYTKU BLIŹNICH

Papie­skie prze­sła­nie zbie­gło się z inau­gu­ra­cją Kala­san­tyń­skie­go Roku Jubi­le­uszo­we­go w Pol­sce, w para­fii pw. MB Ostro­bram­skiej w Kra­ko­wie na Wie­czy­stej. Na wstę­pie, „w tak szcze­gól­nej chwi­li”, Autor listu zwró­cił się do Ojca Gene­ra­ła i do Współ­bra­ci Pija­rów z zapew­nie­niem o pamię­ci z oka­zji 400. rocz­ni­cy powsta­nia Szkół Poboż­nych jako wspól­no­ty zakon­nej i 250-lecia kano­ni­za­cji Kala­san­cju­sza. Wybra­ne frag­men­ty papie­skie­go prze­sła­nia są wyra­zem wdzięcz­no­ści Sto­li­cy Apo­stol­skiej za kon­ty­nu­ację dzie­ła wiel­kie­go Zało­ży­cie­la do dziś, „z entu­zja­zmem, poświę­ce­niem i nadzie­ją”.
Zachę­cam Was – pisał Ojciec Świę­ty – do prze­ży­cia Roku Jubi­le­uszo­we­go jako nowe Zesła­nie Ducha Świę­te­go na Wasz Zakon. Niech wspól­ny dom Szkół Poboż­nych wypeł­ni się Duchem Świę­tym, tak by zro­dzi­ła się w Was jed­ność potrzeb­na do odważ­nej reali­za­cji wła­ści­wej Wam misji w świe­cie, prze­zwy­cię­ża­jąc lęk i prze­szko­dy wszel­kie­go rodza­ju. Oby wszyst­kie wspól­no­ty, oso­by i dzie­ła Szkół Poboż­nych mogły pro­mie­nio­wać wyzwa­la­ją­cą i zbaw­czą siłą Ewan­ge­lii we wszyst­kich miej­scach, kul­tu­rach i języ­kach. (…) Mot­to jakie wybra­li­ście dla Roku Jubi­le­uszo­we­go – gło­sić, prze­mie­niać, wycho­wy­wać – niech wyzna­cza Wam dro­gę i Was pro­wa­dzi. Bądź­cie otwar­ci i uważ­ni na wska­za­nia, jakie Duch Świę­ty Wam pod­su­nie. Nade wszyst­ko podą­żaj­cie śla­da­mi, jakie wypi­sa­ne są w oczach dzie­ci i ludzi mło­dych. Spójrz­cie na ich twa­rze i daj­cie się zara­zić ich bla­skiem, by stać się zwia­stu­na­mi przy­szło­ści i nadziei. (…) Józef Kala­san­cjusz odkrył, że praw­dzi­wą
dro­gą pro­wa­dzą­cą do pozna­nia same­go sie­bie oraz prak­ty­ki naj­do­sko­nal­szych cnót jest uni­że­nie się wobec dzie­ci, zwłasz­cza zosta­wio­nych samym sobie, naj­bied­niej­szych i naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cych, aby zapro­wa­dzić je do świa­tła. (…) Wasz Zakon nie został zało­żo­ny dla innej wiel­ko­ści, jak tyl­ko tej, któ­rą posia­da małość, ani dla osią­gnię­cia innych
szczy­tów jak tyl­ko szczy­tu uni­że­nia, któ­re przy­oble­ka Was w uczu­cia Chry­stu­sa
i czy­ni Was współ­pra­cow­ni­ka­mi Bożej Praw­dy, by sta­wać się dzieć­mi pośród
dzie­ci i ubo­gi­mi pośród ubo­gich (por. Kon­sty­tu­cje, 19). (…)Was wszyst­kich, cały Zakon i Rodzi­nę Kala­san­tyń­ską powie­rzam Mat­ce Naj­święt­szej, któ­rej imię nosi Zakon
Szkół Poboż­nych. Mary­ja, któ­ra była pierw­szą nauczy­ciel­ką Jezu­sa, niech będzie dla Was wzo­rem i wspie­ra Was w dal­szej reali­za­cji misji towa­rzy­sze­nia naj­mniej­szym w dro­dze do Kró­le­stwa Boże­go. Na koniec udzie­lam wszyst­kim spe­cjal­ne­go Apo­stol­skie­go Bło­go­sła­wień­stwa

Waty­kan, 27 listo­pa­da 2016 r.