Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

MODLITWA JUBILEUSZOWA

MODLITWA KALASANTYŃSKIEGO ROKU JUBILEUSZOWEGO

Modli­twa jest pięk­ną zadu­mą nad isto­tą powo­ła­nia pijar­skie­go. Wpi­su­je się w obcho­dy jubi­le­uszo­we, ale jej aktu­al­ność jest rów­no­cze­śnie ponad­cza­so­wa – jak na to wska­zu­je pod­nio­sły, a jed­no­cze­śnie wzru­sza­ją­cy ton inwo­ka­cji, obej­mu­ją­cej potrze­by i proś­by skie­ro­wa­ne do Bożej Opatrz­no­ści od „małej trzód­ki Szkół Poboż­nych”.

Kapli­ca dedy­ko­wa­na Zało­ży­cie­lo­wi Szkół Poboż­nych w pijar­skiej para­fii na Wie­czy­stej w Kra­ko­wie oraz prze­strzen­na pro­po­zy­cja drze­wa gene­alo­gicz­ne­go Rodzi­ny Kala­san­tyń­skiej z reli­kwia­mi Świę­te­go Zako­no­daw­cy w cen­trum

Boże, Ojcze miło­sier­dzia, któ­ry chcia­łeś, aby św. Józef Kala­san­cjusz stał się ojcem i wycho­waw­cą wie­lu dzie­ci i mło­dzie­ży i obda­ro­wa­łeś nas jego cha­ry­zma­tem, będą­cym zapro­sze­niem do prze­ży­wa­nia w peł­ni nasze­go pój­ścia za Jezu­sem, Two­im Synem a naszym Panem, spoj­rzyj z miło­ścią na tę małą trzód­kę Szkół Poboż­nych i daj nam moc Ducha Świę­te­go do życia zawsze w wier­no­ści nasze­mu powo­ła­niu i posłu­szeń­stwie Two­jej woli. Bło­go­sław, Ojcze, wszyst­kie dzie­ci i mło­dzież, któ­rym poświę­ca­my swo­je życie oraz te, któ­re nie mają ojca czy nauczy­cie­la, któ­ry towa­rzy­szył­by im na życio­wej dro­dze. Umac­niaj i uświę­caj wszyst­kich pija­rów, w każ­dym wie­ku i sytu­acji, w jakiej się znaj­du­ją, byśmy w peł­ni prze­ży­wa­li nasze apo­stol­skie posłu­gi­wa­nie i nasze życie kon­se­kro­wa­ne. Udziel wszyst­kim wycho­waw­com daru miło­wa­nia swe­go powo­ła­nia reali­zo­wa­ne­go poprzez odda­nie się swym uczniom. Bło­go­sław brac­twa pijar­skie, nowy owoc ser­ca Kala­san­cju­sza, by zawsze były prze­strze­nią komu­nii i misji. Ty, któ­ry spra­wi­łeś, że cha­ry­zmat Kala­san­cju­sza oka­zał się tak życio­daj­ny, bło­go­sław i ochra­niaj wszyst­kie brat­nie i sio­strza­ne zgro­ma­dze­nia z Rodzi­ny Kala­san­tyń­skiej, będą­ce – każ­de na swój spo­sób – wyra­zem Twej miło­ści wobec malucz­kich. Udziel nam daru pijar­skich powo­łań, aby marze­nia Kala­san­cju­sza wciąż mogły być zaczy­nem Kró­le­stwa wszę­dzie tam, gdzie nas posy­łasz. Zacho­waj i wzmac­niaj w nas apo­stol­ską gor­li­wość oraz pra­gnie­nie służ­by.
Oby­śmy nigdy nie ule­gli poku­sie życia, w któ­rym słab­nie lub zani­ka umi­ło­wa­nie Twe­go Syna a nasze­go Pana, Jezu­sa Chry­stu­sa oraz pra­gnie­nie odda­nia się powie­rzo­nej nam misji. Oby­śmy zawsze byli otwar­ci na Twe woła­nie, wciąż nowe i zawsze misyj­ne. Pro­si­my o to przez wsta­wien­nic­two Maryi, naszej Mat­ki, pod któ­rej opie­ką pra­gnie­my żyć oraz św. Ojca nasze­go, Józe­fa Kala­san­cju­sza. Amen.