Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

PAN JEZUS WAS KOCHA

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Ser­ca Pana Jezu­sa było szcze­gól­nie wraż­li­we na ludzi o pro­stym spoj­rze­niu i szla­chet­nej myśli, któ­re chcia­ło do sie­bie przy­gar­nąć wszyst­kich, a zwłasz­cza dzie­ci i mło­dych ludzi. Miłość Boga jest tak­że miło­ścią do bliź­nich. Wie­my, że jak czło­wiek kocha Pana Boga całym swo­im ser­cem, ze wszyst­kich swo­ich sił, całą swo­ją duszą, to tak­że kocha dru­gie­go czło­wie­ka. Jeże­li jego ser­ce jest zim­ne wobec Boga, to i wobec inne­go czło­wie­ka potra­fi być nie­raz twar­de jak kamień. (…) Dzia­ła­nia dusz­pa­ster­skie Kościo­ła w Pol­sce pro­wa­dzo­ne są w tym roku pod hasłem „Idź­cie i gło­ście”. To odno­si się tak­że do was. Idź­cie zawsze z ser­cem, któ­re jest wypeł­nio­ne miło­ścią do Boga i do dru­gie­go czło­wie­ka. I bądź­cie wszę­dzie zwia­stu­na­mi Dobrej Nowi­ny, że Pan Bóg kocha świat i kocha dru­gie­go czło­wie­ka. Im wię­cej będzie w was praw­dzi­we­go, rado­sne­go świad­cze­nia o Bogu, któ­ry kocha, tym bar­dziej uda­ne będą wasze waka­cje. Waka­cje to pięk­ny czas miło­ści oka­zy­wa­nej Panu Bogu i dru­gie­mu czło­wie­ko­wi. By prze­mie­rzać świat z rado­ścią, odkry­wa­jąc jego pięk­no, odkry­wa­jąc wspa­nia­łych ludzi, któ­rych na pew­no spo­tka­cie i dzie­ląc się tym, co jest naj­bar­dziej wspa­nia­łe – praw­dą o tym, że Pan Jezus was kocha.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy świę­tej do mło­dzie­ży koń­czą­cej rok szkol­ny w Gim­na­zjum Ruchu Świa­tło-Życie im. ks. Fran­cisz­ka Blach­nic­kie­go, Kra­ków, 23 VI 2017 r.