Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

OAZY DUCHA

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Sank­tu­aria maryj­ne są dla nas „niczym kamie­nie milo­we wska­zu­ją­ce dro­gę dzie­ciom Bożym wędru­ją­cym po zie­mi”. Są wiel­kim darem Boga dla Kościo­ła w Pol­sce. W tych „oazach ducha” może­my odna­leźć kli­mat sprzy­ja­ją­cy roz­wa­ża­niu sło­wa Boże­go i spra­wo­wa­niu sakra­men­tów, zwłasz­cza poku­ty i Eucha­ry­stii. Moż­na w nich prze­żyć owoc­ne doświad­cze­nie wia­ry. Naj­bar­dziej odwie­dza­nym pol­skim sank­tu­arium maryj­nym jest Jasna Góra. To naj­po­pu­lar­niej­sze miej­sce piel­grzym­ko­we w Pol­sce. W cią­gu roku odwie­dza je ok. 4 mln piel­grzy­mów, z cze­go ponad 130 tys. przy­by­wa tam w piel­grzym­kach pie­szych. Być może tak­że z tego powo­du Pola­cy są postrze­ga­ni przez innych jako naród piel­grzy­mów. Tra­dy­cja piel­grzy­mo­wa­nia na Jasną Górę zako­rze­ni­ła się jakoś w naszych genach. To nasza naro­do­wa tra­dy­cja, któ­ra naj­peł­niej­szy wyraz znaj­du­je wła­śnie w lip­co­wych i sierp­nio­wych tygo­dniach, gdy kolej­ne gru­py z róż­nych stron Pol­ski zdą­ża­ją w jed­nym i tym samym kie­run­ku – do Czę­sto­cho­wy. (…) Na Jasną Górę pocią­ga was oso­ba Maryi z uwa­gi na wiel­ką tajem­ni­cę macie­rzyń­stwa. Bez speł­nie­nia się tej tajem­ni­cy nie ma  czło­wie­ka, rodzi­ny ani spo­łe­czeń­stwa, ani Kościo­ła.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. i wyj­ścia 83. Poznań­skiej Piel­grzym­ki Pie­szej na Jasną Górę, Poznań 6 VII 2017 r.