Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

WĘDROWANIE DO CZARNEJ MADONNY

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Roz­po­czął się czas waka­cji. Jak zawsze dla wie­lu jest on oka­zją do odpo­czyn­ku, zmie­nie­nia codzien­ne­go har­mo­no­gra­mu dnia. Okres waka­cji jest rów­nież cza­sem odkry­wa­nia Boga w ota­cza­ją­cym nas świe­cie i w dru­gim czło­wie­ku. Nie zmar­nuj­my tego cza­su. Zwra­cam się do Was z ser­decz­nym zapro­sze­niem do wzię­cia udzia­łu w tego­rocz­nej 37. Pie­szej Piel­grzym­ce Kra­kow­skiej na Jasną Górę, któ­ra obę­dzie się w dniach 6–11 sierp­nia. Pie­sza piel­grzym­ka to przede wszyst­kim nie­po­wta­rzal­na oka­zja do otwo­rze­nia się na Boże dzia­ła­nie w naszym życiu. Codzien­na wędrów­ka w gru­pie pąt­ni­ków – wypeł­nio­na Eucha­ry­stią, modli­twą, śpie­wem, chwi­la­mi zadu­my nad roz­wa­ża­nym Sło­wem Bożym – pozwa­la na nowo roz­pa­lić w ser­cu pło­mień wia­ry, o któ­ry powin­ni­śmy  się trosz­czyć na każ­dym eta­pie nasze­go życia. Jed­no­cze­śnie pie­sza piel­grzym­ka pozwa­la na nowo odkryć pięk­no świa­ta. (…) W tym roku piel­grzy­mo­wać będzie­my pod hasłem „Idź­cie i gło­ście”. Nasze wędro­wa­nie do stóp Czar­nej Madon­ny nie będzie zatem tyl­ko kro­cze­niem przed sie­bie, ale będzie gło­sze­niem innym ludziom orę­dzia o Bogu, któ­ry jest Miło­ścią.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy świę­tej do mło­dzie­ży koń­czą­cej rok szkol­ny w Gim­na­zjum Ruchu Świa­tło-Życie im. ks. Fran­cisz­ka Blach­nic­kie­go, Kra­ków, 23 VI 2017 r.