Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

BEZ MIŁOŚCI NIE MA PRAWDZIWEJ WOLNOŚCI

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Idzie­cie do Czę­sto­cho­wy, ponie­waż Mary­ja uczy was tego, że czło­wiek tym bar­dziej ist­nie­je, im bar­dziej kocha. Maryj­na służ­ba miło­ści – rozu­mia­na jako bez­in­te­re­sow­ne bycie dla innych – sta­je się dla każ­de­go piel­grzy­ma wzo­rem. Ona prze­ko­nu­je nas, że my reali­zu­je­my się dzię­ki życiu „dla” bliź­nich. A miłość nie żyje ide­ami, lecz rela­cją z oso­bą. Ona nie tyl­ko przy­wra­ca spra­wie­dli­wość i czy­ni dobro, ale nade wszyst­ko przy­wra­ca same­go czło­wie­ka czło­wie­ko­wi. Mary­ja uczy was tego, że czło­wiek jest jed­no­cze­śnie powo­ła­ny do wol­no­ści, bo bez wol­no­ści nie ma miło­ści, nie ma dar­mo­wo­ści i bez­in­te­re­sow­no­ści. Bez miło­ści nie ma praw­dzi­wej wol­no­ści, ponie­waż nie odzwier­cie­dla ona wte­dy czy­ste­go obra­zu Boga pro­mie­niu­ją­ce­go miło­ścią, jedy­ne­go praw­dzi­wie wol­ne­go, nie przy­mu­szo­ne­go i nie zobo­wią­za­ne­go do tego, by kochać. W tym roku – w trzech­set­ny jubi­le­usz koro­na­cji obra­zu Mat­ki Boskiej Jasno­gór­skiej – Ojco­wie Pau­li­ni zapro­si­li Pola­ków do oso­bli­we­go spo­so­bu uczcze­nia Maryi; do „uko­ro­no­wa­nia” jej naszym ewan­ge­licz­nym spo­so­bem życia.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. i wyj­ścia 83. Poznań­skiej Piel­grzym­ki Pie­szej na Jasną Górę, Poznań 6 VII 2017 r.