Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

DZIĘKCZYNIENIE ZA ŚDM

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Mija rok od cza­su, gdy na kra­kow­skiej zie­mi gości­li­śmy mło­dych całe­go świa­ta, któ­rzy wraz z papie­żem Fran­cisz­kiem, bisku­pa­mi i kapła­na­mi skła­da­li świa­dec­two żywej wia­ry, nie­ga­sną­cej nadziei i żar­li­wej miło­ści, two­rząc rado­sną wspól­no­tę przy­ja­ciół Jezu­sa, poka­zu­ją­cych znę­ka­ne­mu świa­tu, że pokój jest moż­li­wy, a spo­tka­nie z miło­sier­nym Panem zmie­nia ludz­kie ser­ca. Pozo­sta­je w nas nie­za­tar­ty obraz Kościo­ła, któ­ry jest pięk­ny w swej róż­no­rod­no­ści, praw­dzi­wie powszech­ny i tęt­nią­cy Bożym życiem. Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży nie zosta­ły nam jed­nak dane tyl­ko dla wzru­sza­ją­cych wspo­mnień, ale przede wszyst­kim jako zada­nie do wypeł­nie­nia, któ­re nigdy się nie przedaw­nia. Miesz­kań­cy Pol­ski i Kra­ko­wa doświad­czy­li w cza­sie tych wiel­kich Dni soli­dar­no­ści w two­rze­niu wspól­ne­go, dobre­go dzie­ła. To doświad­cze­nie jest wciąż żywe w wie­lu para­fiach i wspól­no­tach, gdzie ludzie, mło­dzi i star­si, dzie­lą się wza­jem­ną miło­ścią i w swo­jej codzien­no­ści budu­ją Kościół, któ­ry jest domem dla wszyst­kich. Za dar Świa­to­wych Dni Mło­dych nie­ustan­nie win­ni­śmy dzię­ko­wać Panu, dla­te­go zachę­cam i gorą­co zapra­szam do wspól­ne­go świę­to­wa­nia pierw­szej rocz­ni­cy ŚDM. Zapra­szam wszyst­kich, któ­rzy chcą się włą­czyć w to wiel­kie dzięk­czy­nie­nie Kościo­ła kra­kow­skie­go.

Frag­ment listu na I rocz­ni­cę Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży, lipiec 2017