Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

MODLITWAINTENCJI POJEDNANIA

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Jako prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski z rado­ścią obją­łem swo­im patro­na­tem hono­ro­wym mię­dzy­na­ro­do­wą piel­grzym­kę szla­kiem świę­te­go Bra­ta Alber­ta i klasz­to­rów bazy­liań­skich z Werchra­ty do Lwo­wa, któ­ra odby­wa się w dniach 18–22 lip­ca br. Wpi­su­je się ona dosko­na­le w ogło­szo­ny przez Kon­fe­ren­cję Epi­sko­pa­tu Pol­ski Rok św. Bra­ta Alber­ta. Nie mogąc dzi­siaj dołą­czyć do Was, na piel­grzy­mim szla­ku, chciał­bym w tym momen­cie pozdro­wić wszyst­kich pąt­ni­ków i zapew­nić o ducho­wym wspar­ciu wier­nych i paste­rzy Kościo­ła, któ­ry jest w Pol­sce. Moja radość jest tym więk­sza, ponie­waż piel­grzym­ce towa­rzy­szy szcze­gól­nie szla­chet­ny cel, a mia­no­wi­cie modli­twa w inten­cji pojed­na­nia pomię­dzy Pola­ka­mi a Ukra­iń­ca­mi. Rok 2017 jest wyjąt­ko­wo waż­ny, ponie­waż obcho­dzi­my 30. rocz­ni­cę wzno­wie­nia, po II woj­nie świa­to­wej, rela­cji pomię­dzy bisku­pa­mi pol­skim a gre­ko­ka­to­lic­ki­mi na Ukra­inie, co doko­na­ło się pod­czas pamięt­ne­go spo­tka­nia w Rzy­mie 1987 roku. Mając na uwa­dze cel i oko­licz­no­ści piel­grzym­ki, chciał­bym w tym miej­scu powtó­rzyć sło­wa, któ­re wypo­wie­dzie­li bisku­pi Pol­ski i Ukra­iny w liście z 2005 roku: (…) podej­mu­je­my wezwa­nie świę­te­go Paw­ła: „W imię Chry­stu­sa pro­si­my: pojed­naj­cie się z Bogiem!” (2 Kor 5, 21). Uczest­ni­czy­my w histo­rycz­nej chwi­li, a celem jej jest dąże­nie do jed­no­ści naro­dów poprzez modli­twę i prze­ba­cze­nie. Pra­gnie­my – według wska­zań świę­te­go Paw­ła – zmie­rzać do pojed­na­nia mię­dzy wier­ny­mi Kościo­ła grec­ko­ka­to­lic­kie­go i rzym­sko­ka­to­lic­kie­go.

Prze­sła­nie do uczest­ni­ków piel­grzym­ki pojed­na­nia, Werchra­ta – Lwów, 5 lip­ca 2017