Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

PRZYWRÓCIĆ ŚWIĘTOŚĆ NIEDZIELI

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Jeśli chce­my zosta­wić ślad nasze­go życia, jeśli czu­je­my, że jest to nasz obo­wią­zek, musi­my nasze życie budo­wać na czymś trwa­łym. Mamy budo­wać na ska­le i mamy być ska­łą dla innych. By na naszej wie­rze inni mogli budo­wać swo­je życie, pro­wa­dzą­ce do Boga. Nasze życie, któ­re ma zmie­rzać ku nie­śmier­tel­no­ści, nasz ślad, któ­ry musi być trwa­ły i pięk­ny, musi być budo­wa­ny na samym Panu Bogu. Po ŚDM wie­lu szu­ka dro­gi dla sie­bie. Jak żyć, jak zosta­wić pięk­ny ślad? I żeby to, w życiu każ­dej i każ­de­go z nas, mogło się doko­nać, trze­ba przy­wró­cić cen­tral­ne miej­sce Pana Boga w naszym życiu. Waż­nym ele­men­tem Bożej obec­no­ści jest świę­to­wa­nie nie­dzie­li, Dnia Pań­skie­go. Nale­ży przy­wró­cić nie­dzie­li jej świę­tość, zarów­no przez spo­sób jej prze­ży­wa­nia, jak i wła­ści­wy, god­ny, strój, w jakim uczest­ni­czy­my we Mszy świę­tej. Od drob­nych rze­czy roz­po­czy­na się budo­wa­nie wła­ści­we­go miej­sca Boga w życiu. Nie­dzie­la ma tak­że wymiar soli­dar­no­ścio­wy, tak w miło­sier­dziu, gdy zbie­ra­my pie­nią­dze dla ludzi potrze­bu­ją­cych, jak i w zro­zu­mie­niu, że powi­nien to być dzień wol­ny tak­że dla osób zatrud­nio­nych w mar­ke­tach.

Frag­ment kate­che­zy wygło­szo­nej w 1. rocz­ni­cę Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży w koście­le pw. Mat­ki Bożej Ostro­bram­skiej, 29 VII 2017 r.