Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

JEDNOŚĆ PONAD PODZIAŁAMI JEST MOŻLIWA

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży poka­za­ły, że jed­ność ponad podzia­ła­mi jest moż­li­wa. Poka­za­ły tak­że, że budo­wa­nie wię­zi powin­no być rozu­mia­ne nie tyl­ko w sen­sie hory­zon­tal­nym (mię­dzy ludź­mi), ale tak­że w sen­sie wer­ty­kal­nym. Cho­dzi o więź naj­po­waż­niej­szą: mię­dzy Stwór­cą a stwo­rze­niem, czy­li mię­dzy Panem Bogiem a mło­dy­mi. Ten cel doma­ga się poważ­niej­szej for­ma­cji, więc nie jest łatwy do osią­gnię­cia, ale jest moż­li­wy. Dru­gi cel to for­ma­cja do odpo­wie­dzial­no­ści. Mło­dzi ludzie bez­po­śred­nio zaan­ga­żo­wa­ni w przy­go­to­wa­nie ŚDM w Kra­ko­wie wyka­za­li się wiel­ką odpo­wie­dzial­no­ścią. Nie­raz wyka­zy­wa­li się nią kosz­tem ogrom­nych ofiar. Udo­wod­ni­li w ten spo­sób, że prak­tycz­ne budo­wa­nie odpo­wie­dzial­no­ści jest moż­li­we. (…) Dusz­pa­ster­stwo mło­dzie­ży roz­po­czy­na się w dzie­ciń­stwie, w domu. Gdy bra­ku­je pod­mio­tu domo­we­go, gdy bra­ku­je rodzi­ców – to wszyst­kie inne pod­mio­ty mogą mieć bar­dzo utrud­nio­ne zada­nie. Bar­dzo waż­ne jest wycho­wa­nie lide­rów, bar­dzo waż­ne są też same ruchy. Zazwy­czaj mają one wypra­co­wa­ne pro­gra­my for­ma­cyj­ne i sta­ra­ją się je prze­pro­wa­dzić od począt­ku do koń­ca.

Frag­ment wypo­wie­dzi w rocz­ni­cę Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży, 28 VII 2017 roku