Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

JUBILEUSZ KORONACJI

STAŃMY SIĘ DIAMENTAMIJEJ KORONIE!

Fot. H. Bej­da

PRZED NAMI NAJWIĘKSZE UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE Z ROZPOCZĘTYM 8 WRZEŚNIA 2016 R. JUBILEUSZEM 300-LECIA KORONACJI OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ. GŁÓWNE UROCZYSTOŚCI ODBĘDĄ SIĘ NA JASNEJ GÓRZE 26 SIERPNIA, W UROCZYSTOŚĆ MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ. W UROCZYSTEJ SUMIE PONTYFIKALNEJ UCZESTNICZYĆ BĘDZIE EPISKOPAT POLSKI ORAZ WŁADZE PAŃSTWOWE.
W tym dniu obcho­dzo­na będzie tak­że 60. rocz­ni­ca roz­po­czę­cia Nawie­dze­nia kopii obra­zu Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej po para­fiach w Pol­sce. 8 wrze­śnia jubi­le­usz zosta­nie zakoń­czo­ny Mszą św. pod prze­wod­nic­twem ks. kard. Sta­ni­sła­wa Rył­ki, archi­pre­zbi­te­ra Bazy­li­ki Mat­ki Bożej Więk­szej w Rzy­mie. Oby­dwu uro­czy­sto­ściom towa­rzy­szyć będą wyda­rze­nia arty­stycz­ne. Jubi­le­uszo­wym darem, któ­ry otrzy­ma nasza umi­ło­wa­na Kró­lo­wa nie będzie tym razem mate­rial­na koro­na, ale koro­na nie­po­rów­ny­wal­nie cen­niej­sza – Żywa Koro­na utwo­rzo­na z naszych ducho­wych darów, z odno­wy życia w duchu Ewan­ge­lii. „Nie moż­na Jej kochać, nie sta­ra­jąc się o nasze nawró­ce­nie. To my jeste­śmy dia­men­ta­mi w Jej koro­nie: nasze życie, zma­ga­nia i pra­gnie­nie peł­nie­nia woli Bożej” – mówił jesz­cze przed inau­gu­ra­cją jubi­le­uszu gene­rał Zako­nu Pau­li­nów o. Arnold Chrap­kow­ski i dodał: „Wezwa­ni do ducho­wej prze­mia­ny życia, budo­wa­nia przy­szło­ści opar­tej nie na ludz­kich pomy­słach na wia­rę, Kościół, rodzi­nę i mał­żeń­stwo, chce­my z naszych czy­stych serc budo­wać Żywą Koro­nę Maryi”. „Uro­czy­stość koro­na­cyj­na zjed­no­czy­ła wszyst­kie sta­ny i była ogól­no­na­ro­do­wą mani­fe­sta­cją wia­ry. Akt uzna­ją­cy Mary­ję Kró­lo­wą Pol­ski stał się punk­tem odnie­sie­nia dla zry­wów naro­do­wych, kształ­to­wa­nia się idei wol­no­ści oraz nadziei na ducho­we odro­dze­nie” – pod­kre­ślo­no w uchwa­le Sej­mu RP o usta­no­wie­niu roku 2017 Rokiem Koro­na­cji Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej, Kró­lo­wej Koro­ny Pol­skiej. Oby podob­nie sta­ło się z jubi­le­uszem. Oby zapo­cząt­ko­wał on nasze wiel­kie, naro­do­we „ducho­we odro­dze­nie”. Stań­my się zatem dia­men­ta­mi w Jej koro­nie, a jeśli już nie dia­men­ta­mi to – o co ape­lo­wał w cza­sie reko­ro­na­cji w 1910 r. kazno­dzie­ja ks. Anto­ni Szla­gow­ski – „Niech (…) ser­ca nasze będą drob­nym choć­by kamycz­kiem w zło­tej koro­nie Two­jej, o Kró­lo­wo! ”.
„Roz­grzej do czer­wo­no­ści swą reli­gij­ność, naro­dzie, wybiel do śnież­no­ści swą moral­ność, a będziesz cho­dził w bar­wach swo­ich i w zna­mio­nach Pol­skich sta­niesz wobec Kró­lo­wej Pol­skiej. Reli­gij­ność i moral­ność niech Ci słu­żą, gdy­by dwa potęż­ne „skrzy­dła orło­we”, co będą Cię uno­si­ły wyso­ko w prze­stwo­rza ide­ału ponad nie­wia­rę i zepsu­cie tego świa­ta. Odno­wi się, jako orło­wa, mło­dość two­ja (Ps 3,5), wzbi­jesz się, jako orzeł, i na wyso­kich miej­scach poło­żysz gniaz­do swo­je (Hi 39,27), a żad­ne wichry i burze dzie­jo­we gniaz­da ci tego nie poru­szą”.

Ks. Anto­ni Szla­gow­ski w kaza­niu wygło­szo­nym pod­czas reko­ro­na­cji w 1910 r.