Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

JUBILEUSZOWY ODPUST

ZDOBĄDŹ ODPUST!

Z oka­zji Roku Jubi­le­uszo­we­go 300-lecia Koro­na­cji Cudow­ne­go Obra­zu Mat­ki Bożej Jasna Góra, piel­grzy­mi do tego sank­tu­arium przy­by­wa­ją­cy otrzy­ma­li spe­cjal­ny dar papie­ski w posta­ci odpu­stu. Czy już go uzy­ska­łeś? Jeśli nie – pospiesz się! Masz na to czas tyl­ko do 8 grud­nia.

Fot. H. Bej­da

Cho­dzi o odpust zupeł­ny, któ­ry – pod zwy­kły­mi warun­ka­mi czy­li: spo­wiedź sakra­men­tal­na, komu­nia eucha­ry­stycz­na i modli­twa zgod­nie z inten­cją Papie­ża – mogą otrzy­mać – jak czy­ta­my w dekre­cie – „wier­ni praw­dzi­wie skru­sze­ni i wie­dze­ni miło­ścią”, „jeśli bazy­li­kę Sank­tu­arium Czar­nej Madon­ny z Jasnej Góry nawie­dzi­li­by w for­mie piel­grzym­ki i przed uko­ro­no­wa­nym obra­zem uczest­ni­czy­li w świę­tych obrzę­dach, względ­nie tyl­ko przez odpo­wied­ni czas, za wier­ność Pol­ski powo­ła­niu chrze­ści­jań­skie­mu, o upro­sze­nie powo­łań kapłań­skich i zakon­nych i za obro­nę insty­tu­cji ludz­kiej rodzi­ny pokor­ne proś­by zanie­śli Bogu przez Mary­ję, koń­cząc [wszyst­ko] Modli­twą Pań­ską, Sym­bo­lem Wia­ry i wezwa­niem Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, Patron­ki i Kró­lo­wej Pol­ski. Sta­rzy, cho­rzy i wszy­scy, któ­rzy ze słusz­nej przy­czy­ny nie mogą wyjść z domu, gdy pra­gnie­niem ducha połą­czą się z tymi, któ­rzy poboż­nie nawie­dza­ją Sank­tu­arium, tak samo będą mogli uzy­skać odpust zupeł­ny pod warun­kiem jed­nak, że – mając w pogar­dzie jaki­kol­wiek grzech i wzbu­dziw­szy inten­cję wypeł­nie­nia (gdy to będzie jak naj­szyb­ciej moż­li­we) trzech zwy­kłych warun­ków – przed jakim­kol­wiek małym wize­run­kiem Nie­bie­skiej Patron­ki odmó­wią poboż­nie modli­twy, o któ­rych mowa wyżej, ofia­ru­jąc miło­sier­ne­mu Bogu przez Mary­ję swo­je cier­pie­nia i nie­do­god­no­ści wła­sne­go życia”. Odpust jest daro­wa­niem kary docze­snej za grze­chy odpusz­czo­ne co do winy w sakra­men­cie poku­ty. Ten kon­kret­ny odpust moż­na tak­że – jak wyni­ka z dekre­tu – apli­ko­wać „jako pomoc duszom wier­nych prze­by­wa­ją­cych w czyść­cu”, a zatem zdo­być go nie dla sie­bie, ale dla jakie­goś zmar­łe­go.
Prze­ka­zu­jąc dekret odpu­sto­wy prze­oro­wi Jasnej Góry i nawią­zu­jąc do jubi­le­uszu 300-lecia ks. prał. Krzysz­tof Nykiel, regens Peni­ten­cja­rii Apo­stol­skiej, w wygło­szo­nej homi­lii stwier­dził: – „Mam nadzie­ję i ufam, i o to trze­ba nam gorą­co się wspól­nie modlić, że w ten spo­sób Pola­cy na nowo zapro­szą Mary­ję do swo­je­go domu, do swo­jej rodzi­ny, w swo­je życie, aby sta­ła się rze­czy­wi­ście naszą Kró­lo­wą, aby sta­ła się mostem pro­wa­dzą­cym do Boga. Uko­ro­nu­ją Mary­ję żywą koro­ną ducho­wych darów, czy kon­kret­nych uczyn­ków miło­sier­dzia, naszych czy­stych serc, odno­wą życia w duchu Ewan­ge­lii, może spo­wie­dzią po wie­lu latach, pojed­na­niem się z kimś po dłu­gim kon­flik­cie, posta­no­wie­niem porzu­ce­nia alko­ho­lu, nar­ko­ty­ków, czy por­no­gra­fii, czy też tak po pro­stu, posta­no­wie­niem modle­nia się
na Różań­cu. Wszak to my jeste­śmy dia­men­ta­mi w Jej koro­nie, nasze życie, nasze zma­ga­nia, nasze pra­gnie­nia peł­nie­nia woli Bożej, zwłasz­cza w chwi­lach trud­nych”.