Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

MODLITWA

MODLITWA JUBILEUSZOWA NA 300-LECIE KORONACJI CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

Bogu­ro­dzi­co Dzie­wi­co Mary­jo, nasza Mat­ko i Kró­lo­wo, wynie­sio­na na wyży­ny nie­ba. Ty nie­ustan­nie ota­czasz tro­ską i miło­ścią naród pol­ski. Pro­si­my, by jubi­le­usz 300-lecia koro­na­cji Two­je­go Jasno­gór­skie­go Wize­run­ku odno­wił w każ­dym z nas cześć i ufność wobec Boga – Ojca i Syna, i Ducha Świę­te­go.
Ty, Mat­ko, jesteś nam wzo­rem zaufa­nia orazŹró­dło ule­głe­go pod­da­nia się Jemu we wszyst­kim. Niech nasze prze­mie­nio­ne życie sta­nie się żywym dia­men­tem Twej koro­ny wynie­sie­nia i chwa­ły. Chce­my z naszy­mi ducho­wy­mi dara­mi sta­nąć w bli­sko­ści Boga i stać się świad­ka­mi Jego wiel­kie­go miło­sier­dzia. Pra­gnie­my – odno­wie­ni w wie­rze, nadziei i miło­ści, żyjąc według zasad Ewan­ge­lii – razem z Tobą uwiel­biać Trój­cę Prze­naj­święt­szą. Amen