Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE DEMOKRACJI

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Kato­lic­ka Nauka Spo­łecz­na doce­nia demo­kra­cję jako sys­tem, któ­ry zapew­nia udział oby­wa­te­li w decy­zjach poli­tycz­nych i rzą­dzo­nym gwa­ran­tu­je moż­li­wość wybo­ru oraz kon­tro­lo­wa­nia wła­snych rzą­dów. Auten­tycz­na demo­kra­cja moż­li­wa jest tyl­ko w pań­stwie praw­nym i w opar­ciu o popraw­ną kon­cep­cję oso­by ludz­kiej. Zakła­da ona speł­nie­nie koniecz­nych warun­ków, jakich wyma­ga zarów­no pro­mo­cja poszcze­gól­nych osób – przez wycho­wa­nie i for­ma­cję w duchu praw­dzi­wych ide­ałów – jak i pod­mio­to­wo­ści spo­łe­czeń­stwa, przez two­rze­nie struk­tur uczest­nic­twa oraz współ­od­po­wie­dzial­no­ści. Z jed­nej stro­ny ist­nie­je pra­wo, a nawet obo­wią­zek refor­my sys­te­mu sądow­nic­twa w Pol­sce, bo obo­wią­zek odpo­wia­da­nia przez rzą­dzą­cych na potrze­by rzą­dzo­nych nie ozna­cza wca­le, że repre­zen­tan­ci wybor­ców są jedy­nie bier­ny­mi wyko­naw­ca­mi ich żądań. (…) Z dru­giej zaś stro­ny nale­ży mieć na uwa­dze to, co powie­dział papież Jan Paweł II na temat rela­cji wła­dzy pra­wo­daw­czej, wyko­naw­czej i sądow­ni­czej, stwier­dza­jąc – w swo­im prze­mó­wie­niu do uczest­ni­ków kon­gre­su wło­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Sędziów – że rów­no­wa­ga mię­dzy tymi trze­ma wła­dza­mi, z któ­rych każ­da ma okre­ślo­ne kom­pe­ten­cje i zakres odpo­wie­dzial­no­ści – tak że jed­na nie domi­nu­je nigdy nad dru­gą – jest gwa­ran­cją pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia demo­kra­cji.

Frag­ment listu Prze­wod­ni­czą­ce­go KEP do Pre­zy­den­ta RP, 24 VII 2017 roku