Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

NIEDZIELA: Iz 22,19–23; Rz 11,33–36; Mt 16,13–20

TOBIE DAM KLUCZE KRÓLESTWA NIEBIESKIEGO

Gdy Jezus przy­szedł w oko­li­ce Ceza­rei Fili­po­wej, pytał swych uczniów: Za kogo ludzie uwa­ża­ją Syna Czło­wie­cze­go? A oni odpo­wie­dzie­li: Jed­ni za Jana Chrzci­cie­la, inni za Elia­sza, jesz­cze inni za Jere­mia­sza albo za jed­ne­go z pro­ro­ków. Jezus zapy­tał ich: A wy za kogo Mnie uwa­ża­cie? Odpo­wie­dział Szy­mon Piotr: Ty jesteś Mesja­szem, Synem Boga żywe­go. Na to Jezus mu rzekł: Bło­go­sła­wio­ny jesteś, Szy­mo­nie, synu Jony. Albo­wiem cia­ło i krew nie obja­wi­ły ci tego, lecz Ojciec mój, któ­ry jest w nie­bie. Otóż i Ja tobie powia­dam: Ty jesteś Piotr – Opo­ka i na tej opo­ce zbu­du­ję mój Kościół, a bra­my pie­kiel­ne go nie prze­mo­gą. I tobie dam klu­cze kró­le­stwa nie­bie­skie­go; cokol­wiek zwią­żesz na zie­mi, będzie zwią­za­ne w nie­bie, a co roz­wią­żesz na zie­mi, będzie roz­wią­za­ne w nie­bie. Wte­dy przy­ka­zał uczniom, aby niko­mu nie mówi­li, że On jest Mesja­szem.
ROZWAŻANIE
O ile wypo­wie­dzia­ne wcze­śniej, na począt­ku Jezu­so­we­go naucza­nia, bło­go­sła­wień­stwa wska­zy­wa­ły na okre­ślo­ne kate­go­rie osób, któ­re Jezus wyróż­nia, to tym razem bło­go­sła­wień­stwo Pana skie­ro­wa­ne jest do kon­kret­nej oso­by, do Pio­tra. I za tym bło­go­sła­wień­stwem idzie obiet­ni­ca: Piotr będzie opo­ką (ska­łą), na któ­rej Zba­wi­ciel zbu­du­je swój Kościół. Czy mamy pra­wo przy­pusz­czać, że Jezus nazy­wa bło­go­sła­wio­ny­mi tak­że innych ludzi? Czy mam pra­wo przy­pusz­czać, że Jezus mnie nazy­wa bło­go­sła­wio­nym? Czy mogę uwie­rzyć, że mówi to do mnie dziś? Zada­nia mogą być róż­ne: inne dla Pio­tra, inne dla pozo­sta­łych Apo­sto­łów, jesz­cze inne dla mnie, lecz Jezu­so­we bło­go­sła­wień­stwo jest koniecz­ne, by wypeł­nić jakie­kol­wiek zada­nie powie­rzo­ne każ­de­mu z nas.

(rs)