Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

PARAFIA UOBECNIA KOŚCIÓŁ

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Do wspól­no­ty para­fial­nej nale­żą ludzie, któ­rzy nawza­jem wspie­ra­ją się w wie­rze, prze­ka­zu­ją ją dalej, pocie­sza­ją się w cza­sie prób i uci­sku oraz wspól­nie ocze­ku­ją przyj­ścia swe­go Pana w chwa­le. Para­fia uobec­nia i repre­zen­tu­je w kon­kret­nym miej­scu cały Kościół. Dla­te­go wszyst­ko, co może­my powie­dzieć o Koście­le, doty­czy – w odpo­wied­nich pro­por­cjach – rów­nież para­fii. A Kościół to coś wię­cej niż tyl­ko suma wszyst­kich chrze­ści­jan. Kościół Jest Oblu­bie­ni­cą Chry­stu­sa, któ­ra zacho­wu­je i gło­si Jego sło­wo. Kościół gwa­ran­tu­je, że nauka o Jezu­sie pozo­sta­nie nie­za­fał­szo­wa­na i będzie sły­sza­na w naj­dal­szych zakąt­kach świa­ta. To, czy chrze­ści­ja­nin odnaj­dzie w para­fii pięk­no, któ­re Bóg dla niej zamie­rzył, zale­ży w dużej mie­rze od tego, na ile reali­zu­je ona i utoż­sa­mia się z tajem­ni­cą całe­go Kościo­ła. Dla poje­dyn­cze­go czło­wie­ka Kościół kon­kre­ty­zu­je się bowiem zawsze w lokal­nej wspól­no­cie, cho­ciaż nie w każ­dym jej dzia­ła­niu w jed­na­ko­wym zakre­sie. Stąd nie ma praw­dzi­we­go życia ducho­we­go w ego­cen­trycz­nym ode­rwa­niu się od wspól­no­ty, bo tyl­ko w Koście­le odnaj­du­je­my Chry­stu­sa, a w Chry­stu­sie Ojca.
Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w 15. rocz­ni­cę beaty­fi­ka­cji sio­stry San­cji Szym­ko­wiak i 80. rocz­ni­cę wzno­wie­nia para­fii pw. św. Rocha, Poznań, kościół św. Rocha, 19 VIII 2017 r.