Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

RADOŚĆ SERCA

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

To, co naj­bar­dziej pięk­ne, ude­rza­ją­ce i cią­gle aktu­al­ne w ogrom­nym dzie­le, któ­re pozo­sta­wił nam świę­ty Augu­styn jest to, że pozna­nie Boga nie jest i nie może być czy­sto inte­lek­tu­al­nym zgłę­bia­niem prawd o Bogu, oraz że pozna­nie Boga doko­nu­je się przez ser­ce. Dro­ga świę­te­go Augu­sty­na to wiel­ki trud oso­bi­sty w poszu­ki­wa­niu praw­dy. Skut­kiem jego doświad­cze­nia Boga, któ­re doko­na­ło się poprzez sło­wa św. Paw­ła z Listu do Rzy­mian, było skoń­cze­nie z dotych­cza­so­wym życiem. Miał się przy­oblec w Jezu­sa Chry­stu­sa, tego któ­ry jest praw­dą, świa­tło­ścią i miło­ścią. Na tyle już znał Ewan­ge­lię, że wie­dział co to zna­czy przy­oblec się w Chry­stu­sa. I jak to rady­kal­nie zmie­nia życie czło­wie­ka. I w tym momen­cie napię­cie, któ­re prze­ży­wał, ustą­pi­ło. Świę­ty Augu­styn po przy­ję­ciu Chrztu z rąk św. Ambro­że­go i powro­cie do ojczy­stej Afry­ki, szyb­ko zdo­był uzna­nie i cześć miesz­kań­ców Hip­po­ny, któ­rej póź­niej został bisku­pem. Augu­styn całym swo­im genial­nym wysił­kiem umy­słu i ser­ca odkry­wał przed bez­po­śred­ni­mi słu­cha­cza­mi, a tak­że przed czy­tel­ni­ka­mi jego tak licz­nych dzieł, nie­zmie­rzo­ne bogac­twa Bożej świa­tło­ści, któ­ra przy­cią­ga, któ­ra daje radość ser­ca.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. we wspo­mnie­nie św. Augu­sty­na, w klasz­to­rze Sióstr Augu­stia­nek w Kra­ko­wie, 28 VIII 2017 r.