Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

NIEDZIELA : Ez 33,7–9; Rz 13,8–10; Mt 18,15–20

UPOMNIENIE BRATERSKIE

Fot. www.pixabay.com

Jezus powie­dział do swo­ich uczniów: Gdy twój brat zgrze­szy prze­ciw tobie, idź i upo­mnij go w czte­ry oczy. Jeśli cię usłu­cha, pozy­skasz swe­go bra­ta. Jeśli zaś nie usłu­cha, weź ze sobą jesz­cze jed­ne­go albo dwóch, żeby na sło­wie dwóch albo trzech świad­ków opie­ra­ła się cała spra­wa. Jeśli i tych nie usłu­cha, donieś Kościo­ło­wi. A jeśli nawet Kościo­ła nie usłu­cha, niech ci będzie jak poga­nin i cel­nik. Zapraw­dę powia­dam wam: Wszyst­ko, co zwią­że­cie na zie­mi, będzie zwią­za­ne w nie­bie, a co roz­wią­że­cie na zie­mi, będzie roz­wią­za­ne w nie­bie. Dalej zapraw­dę powia­dam wam: Jeśli dwaj z was na zie­mi zgod­nie o coś pro­sić będą, to wszyst­kie­go uży­czy im mój Ojciec, któ­ry jest w nie­bie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebra­ni w imię moje, tam jestem pośród nich.
ROZWAŻANIE
Upo­mnie­nie bra­ter­skie jest Jezu­so­wą wska­zów­ką do zasto­so­wa­nia wów­czas, gdy mamy do czy­nie­nie ze złem pośród bra­ci. Ta regu­ła wyraź­nie jest adre­so­wa­na do osób pozo­sta­ją­cych we wspól­no­cie. Upo­mi­na bowiem brat swe­go bra­ta. Zatem się­gnię­cie po bra­ter­skie upo­mnie­nie zakła­da wcze­śniej­sze budo­wa­nie bra­ter­skich rela­cji. Potrzeb­na jest po pro­stu miłość, bo jedy­nie w kli­ma­cie miło­ści wypo­wia­da­ne sło­wo upo­mnie­nia może być zro­zu­mia­ne jako pomoc, a nie jako agre­sja. Upo­mnie­nie jest koniecz­ne, by sku­tecz­nie budo­wać wspól­no­tę miło­ści, bo jest wyra­zem tro­ski o czło­wie­ka, jest spo­so­bem poszu­ki­wa­nia zagu­bio­ne­go.

(rs)