Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

POCZULI SIĘ PANAMI EUROPY

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

W maju 1939 roku Hitler roz­ka­zał dowód­com nie­miec­kiej armii, by byli bez­li­to­śni i bru­tal­ni, a ich głów­nym zada­niem jest znisz­cze­nie Pol­ski. Te sło­wa przy­wód­cy pań­stwa nie­miec­kie­go spo­tka­ły się z żywym, pozy­tyw­nym echem wśród oby­wa­te­li III Rze­szy, któ­rzy z pychą, a jed­no­cze­śnie z poczu­ciem przy­na­leż­no­ści do rasy panów, patrzy­li na lud­ność pol­ską. Bru­tal­ność i prze­moc, powią­za­na z pychą, nie­na­wi­ścią i pogar­dą. Zda­je­my sobie spra­wę z tego, jak bar­dzo taka posta­wa odbi­ja od war­to­ści, w któ­rych była kształ­to­wa­na od wie­ków chrze­ści­jań­ska Euro­pa. III Rze­sza, jej oby­wa­te­le, poczu­li się pana­mi Euro­py. Wszyst­ko inne jawi­ło się jako motłoch, któ­ry trze­ba było za wszel­ką cenę znisz­czyć, a czę­ścio­wo, jeśli się da, wyko­rzy­stać do budo­wa­nia potę­gi wła­sne­go pań­stwa. (…) Dzi­siaj, kie­dy zno­wu mamy do czy­nie­nia ze świa­tem, któ­ry w spo­sób pro­gra­mo­wy odci­na się od Boga, któ­ry nie chce pamię­tać o swo­ich chrze­ści­jań­skich korze­niach, któ­ry pra­gnie żyć jedy­nie chwi­lą bie­żą­cą, zani­ka podział na to, co jest dobre i co jest złe. Tra­ci się jed­no­cze­śnie histo­rycz­ną pamięć, obraz wyraź­ne­go podzia­łu na katów i ofia­ry. (…) Tym bar­dziej musi­my czu­wać nad tym
wiel­kim dobrem jakim jest Rzecz­po­spo­li­ta.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w 78. rocz­ni­cę napa­ści Nie­miec na Pol­skę, Kate­dra na Wawe­lu, 1 IX 2017 r.