Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

CO TO ZNACZY ŻYĆ DOBRZE

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Jezus wyma­ga od nas, aby­śmy „zapar­li się” samych sie­bie i nauczy­li się tra­cić. Tra­cić – jeśli to koniecz­ne – nawet to, co naj­cen­niej­sze, czy­li życie. Ina­czej mówiąc, mamy nauczyć się wyob­co­wa­nia z samych sie­bie. To trud­na spra­wa, bio­rąc pod uwa­gę to, że nasza cywi­li­za­cja odrzu­ca i zwal­cza wszel­kie alie­na­cje, a pro­po­nu­je jako naj­wyż­szą war­tość peł­ną samo­re­ali­za­cję. Pra­ca, czas wol­ny, kul­tu­ra, każ­dy prze­jaw życia spo­łecz­ne­go, wszyst­ko ma słu­żyć samo­re­ali­za­cji czło­wie­ka, bo czło­wiek ma zwy­cię­żać, a nie prze­gry­wać. A już w żad­nym przy­pad­ku nie chce tra­cić swo­je­go życia. Co o tym wszyst­kim myśleć? Czy rze­czy­wi­ście mamy się wyrzec samych sie­bie jako ludzi, aby móc naśla­do­wać Jezu­sa? Czy mamy wybie­rać mię­dzy byciem ludź­mi a byciem chrze­ści­ja­na­mi? Nie, ponie­waż wyrze­cze­nie, któ­re­go doma­ga się od nas Jezus, jest w rze­czy­wi­sto­ści naj­wyż­szym stop­niem naszej samo­re­ali­za­cji. Jest naszym praw­dzi­wym ratun­kiem. Jest jedy­nym spo­so­bem odna­le­zie­nia sie­bie, gdyż ten, kto tra­ci swo­je życie, znaj­du­je je. Jak powie­dział świę­ty Augu­styn: „Co to zna­czy żyć dobrze, jeśli nie moż­na żyć wiecz­nie?”.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Ogól­no­pol­skie­go Świę­ta Plo­nów, Jasna Góra, 3 IX 2017 r.